Şantiye Şefliği Yönetmeliği Yayınlandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışmalarını tamamladığı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik'i resmi gazetede yayınladı. Taslak metne göre bazı değişiklikler yapılmış. Kimler şantiye şefliği yapabilecek? Şantiye şefinin görevleri neler? İdarelerin sorumlulukları neler? Hepsi haberimizde...

26
25293

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” i hazırladı. Taslak metne göre bazı değişiklikler olsa da çok fazla bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetmelik, 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup üç ay sonra yani 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Peki, Yönetmelik neleri değiştirdi?

Yönetmelik Kapsamı 

Taslak metne göre; tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda şantiye şefliği zorunlu değildi. Ancak bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikte bu madde bulunmuyor olup yapı ruhsatına tabi her türlü yapım ve yıkım işlerinde şantiye şefliği zorunlu yapılmıştır.

Buna göre, yapınızda kapsamlı tadilat yaptırdığınızda da şantiye şefi bulundurmak zorunda olacaksınız.

Tebligatlar Elektronik Ortamda Yapılabilecek

Şantiye şefi ile müteahhit arasında, asgari olarak işin adı, süresi ve ücreti ile işyeri adresini ve tarafların tebligata elverişli elektronik adreslerinin bulunduğu sözleşme düzenlenecek ve imzalanacaktır.  Yönetmelik kapsamındaki her türlü bildirim ve tebligat, tarafların beyan ettikleri tebligata elverişli elektronik posta adreslerine yapılabilecek.

Şantiye şefliği şartlarını sağlaması halinde yapı müteahhidi de şantiye şefliği görevini üstlenebilecek.

Kimler Şantiye Şefliği Yapamayacak?

a) Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki  faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince.

b) Tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar.

Taslak metinde; herhangi bir suçtan dolayı hükümlü bulunanlar ve sağlık durumu şantiyelerde görevini devamlı olarak yapmasına engel teşkil eden kişilerin şantiye şefliği yapamayacağı belirtiliyordu. Yayınlanan yönetmelikte bu iki şart bulunmamaktadır.

Teknik Öğretmen ve Teknikerler Şantiye Şefliği Yapabilecek

Şantiye şefinin, yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olabiliyor.

Şantiye şefliği görevini üstlenecek kişiler, https://uyds.yds.gov.tr/ adresinden kayıt yaptıracaklar. Bu konuda ayrıca bir yazı düzenleyip yayımlayacağım.

Beş Şantiye Şartı Değişmiyor!

Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemeyecek ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam yapı inşaat alanı sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Aynı Parselde Bulunan Tüm Yapılar Tek İş Sayılacak

Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilecek.

Şantiye Şefleri Kaç Metrekareden Sorumlu Olacak?

Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği işlerin yapı inşaat alanı toplamı eski yönetmelik ile aynı olup 30.000 metrekaredir. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde sınır değer uygulanmıyor ve başka bir yapım işinin şantiye şefliği üstlenemiyor. Taslak metinde ise tek ruhsata bağlı bir iş için 150.000 metrekare üst sınır bulunuyordu. 

Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliği yapabilecekler.

Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapıların şantiye şefliğinde MİMAR veya MÜHENDİS ünvanlı; palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı vb. temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma vb. zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde ise şantiye şefinin İNŞAAT MÜHENDİSİ olması zorunlu olacak. Bu işlerde teknik öğretmen ve tekniker şantiye şefi olarak görev alamayacak.

Şantiye Şeflerinin Görev ve Sorumlulukları Neler Olacak?

1- Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumlu olacak.

2- Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır.

3- Şantiye şefi, inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlayacak.

4- Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamayacaktır.

5- Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerekir.

(Taslak metindeki 6. Madde kaldırılmıştır. Bu madde “Şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı ile ilişiğinin kesilmesi halinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde denetim sorumlularına ve ilgili idareye bildirilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.” şeklindeydi.)

6- Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirecek.

7- Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta;

a) Yapım/yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları İdaresine,

b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere,

derhal bildirmek zorundadır.

8- Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorundadır.

Kafalarda en çok karışıklık oluşturan sorulardan birisi de iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluk kime ait olduğudur. Yasal olarak ilk sorumlu kişi işveren sıfatında olan müteahhittir. Ancak müteahhit bu konularda kendisini bilgilendirmek ve yasal gereklilikleri yerine getirmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı ve iş sağlığı uzmanı tutmaktadır. Bunun dışında şantiyede işverenden sonra en üst yetkili olan şantiye şefinde de bu sorumluluk bulunuyor. İlgili kişiler üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışır. Bu görevlerini yaptıklarında işveren tarafından yetkilerinin kısıtlanması halinde sorumlulukları düşer. Aksi halde kusurları oranında cezalandırılırlar.

İdarenin Görevleri Neler Olacak?

1- 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasını dikkate alarak, şantiye şefinin aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlardan uygun meslek grubunda olup olmadığını kontrol etmek,

2- Yapı müteahhidi ile yapılan hizmet sözleşmesini istemek,

3- Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına dair Sicil Durumu Taahhütnamesini istemek,

4- Herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilgili gerekli yasal işlemleri
başlatmak,

5- Mimar ve mühendis şantiye şeflerinin yaptıkları işlere ilişkin bilgileri ilgili meslek odasına bildirmek. Bunların imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezalarını, bu Yönetmeliğe aykırı eylemlerini ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, ilgili meslek odasına ve e-Şantiye Şefi sistemine işlenmek üzere Müdürlüğe altı gün içinde bildirmek,

6- Kanunun 32 nci maddesi kapsamında imar mevzuatına aykırı fiillerden dolayı verilen
müteahhitlik yetki belgesi numarası iptal kararlarına konu edilen yapılarda görevli şantiye şefi mimar veya mühendislerin durumu, altı gün içinde üyesi bulunduğu meslek odasına bildirmek,

7- Toplu yapı niteliğindeki işleri belirleyerek e-Şantiye Şefi sisteminde gerekli kayıtları yapmak,

8- Görevden ayrılan şantiye şeflerini e-Şantiye Şefi sistemine işler, bu yapılarda yeni şantiye şefi görevlendirilinceye kadar yapının devamına müsaade etmemek,

9- Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında
bildirimde bulunulan şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odalarına bildirmek.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

26 YORUMLAR

 1. Ameliyat olması gereken hastaya sadece pansuman yapılmış. Bu kafa ile İŞ KAZALARI önlenemez. Şantiye Şefliği yapanlar lütfen tavrınızı ortaya koyun. “Düşük ücret, çok sorumluluk.” Günah Keçisi yine Ş.Şefleri.
  Doktorların uzman olduğu alan nasıl birbirinden farklı ve herkes kendi işi ile meşgul ise, Şantiye Şefi ile İSG Uzmanın görev alanı aynen birbirinden faklıdır. Gerçekte ise Müteahhit inşaat işlerini kalfa ve taşeronları ile yürütür.

 2. Ben inşaat mühendisiyim fakat iş bulamadığından bir firmada isg uzmanı olarak çalışıyorum.kendi evimi tadilat edicem veya ev yapıcam diyelim başka Bi şantiye şefi mi tutmam lazım bu ne mantıksız Bi iş

 3. Ben inşaat mühendisiyim imza attım şimdi askere gidecem diyelim bana uzun dönem askerlik cıktı orda sigortam sürekli yatirilacaktir. Ben imza attığım için askerde sigortam etkilenir mı acaba

 4. Merhaba
  Öğrendiğim kadarıyla şantiye şefliği nin süresi 1 yıl mış
  Benim plan ve projemde 1 tane ev 1 tane sağımhane 1 tane ahır ve 1 tanede yem deposu bulunan bir yapı inşa edilecek
  Fakat ben bunların içinden yem deposunu maddi eksiklikten dolayı daha sonraki yıllarda yapmayı düşünüyorum ama yapıyı eksiksiz tamamlamadığım için iskan alamıyorum şantiye şefliği de devam etmek zorundamı

 5. Merhaba,Daha önce şantiye şefliği imzası attığım yapıdan 2018 yılında istifa etmiştim.Fakat tekrar imza attım sadece yapı ruhsatı için inşaat tamamen bitti.Sigortalı çalışıyorum bir yerde tam zamanlı sorun olur mu? Fakat imzayı tekrar benim atmam gerektiği söylendi.Sonuçta üzerimde ki eski işim yardımcı olursanız sevinirim.

 6. iyi günler teknikerler 1500m2 ye kadar farklı 5 iş için şantiye şefi olabiliyor anladığım kadarıyla..yani toplamda 7500m2 doğru degilmi ? şantiye şefi ücretleri neye göre belirleniyor Yüksel bey bu konuda da bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler..

 7. Merhaba,
  Makine Mühendisiyim
  1-şantiye şefliği için mühendisler odasından yetkilendirme belgesi almam gerekiyor mu
  2-imzaladığım projeleri herhangi bir kuruma iletmem gerekiyor mu

  cevaplarsanız sevinirim.iyi günler

 8. BEN İNŞAAT TEKNİKERİYİM.TEKNİKERLERLE İLGİLİ ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPBOZ OYUNUNA DÖNDÜ.BİZDEN NEDEN ALIYORLAR BU HAKKI.OZAMAN BİZ BU EĞİTİMİ NEDEN ALDIK .BİZİM LE AYNI EĞİTİMİ ALANLAR MESLEK LİSELERİNDE ÖĞRETMENLİK YAPABİLİYORLAR.BELEDİYELERDE FEN İŞLERİNDE RUHSATLARI HAZIRLIYORLARDA NEDEN SERBEST ÇALIŞANLARIN HAKLARI ELLERİNDEN ALINIYOR. BU ADALETSİZLİKTİR.SELAM VE SAYGILAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.