İstanbul’un Yeni İmar Yönetmeliği Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi. İmar planına ve emsali aşan uygulamalara izin vermemeyi temel alan, tarihi eserleri koruyup mimari estetik sorunlarına çözüm getiren maddelere yer veren bu yeni yönetmelikle, 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin % 80 oranında korunduğunu belirten Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, bununla birlikte sayısal alanlarda bazı değişikliklere gidildiğini kaydetti. İstanbul İmar Yönetmeliği’nin bundan sonra mega kentin yapılaşmasında dikkat edilecek tüm kriterleri içerdiğine dikkat çeken Kiraz, Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği’nin ana yönetmeliği değiştiren hükümlerini şöyle açıkladı:

Asansör tescil belgesi zorunluluğu getirildi

1) İstanbul’da çokça meydana gelen asansör kazaları sebebiyle daha önce yönetmelikte olmayan Asansör Tescil Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu belge iskan belgesi alınması öncesinde asansörün kayıt altına alındığını gösterir bir belge olarak sunulmak zorundadır.

2) Bundan böyle yapılarda basit tamilat ve tadilatlarda da iskele kurulması gerekiyor ise İskele İzin Belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Kat terası ve yeşil çatı tanımları ilk kez yer aldı

3) Kat terası kavramı gelmiştir. Kat terası, “ana kitle üzerinde yükselen bloklardan arta kalan alan (bu alan son kat çatı terası olarak kabul edilir) hariç bir alttaki kata göre geri çekilerek inşa edilen katın önünde kalan, suyun tahliyesi için yeterli eğim verilen, bulunduğu iklim bölgesine uygun ısı ve su yalıtımları yapılan, çakıl, toprak, çim ve benzeri doğal örtüler ile kaplanarak iklime uygun bitkilendirilebilen alan” olarak tanımlanmıştır.

4) Süs havuzları derinliği 50 cm’yi geçmeyen peyzaj havuzları olarak yönetmeliğe girmiştir.

5) İlk defa Yeşil Çatı tanımı kullanılmış ve yönetmeliğe girmiştir. Binanın enerji performansını, hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştiren, yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler getiren, çim serilip, çiçeklerle yeşillendirilebilen, küçük bitkilerle donatılabilen çatılar olarak tanımlanmıştır.

Parsele dönüştürme ve parsel birleştirmeye değişiklikler geldi

6) İfraz ve tevhid maddesinde önemli değişiklikler getirilmiştir. (İfraz; imar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir. Tevhid ise, birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.)

Daha önceki değişiklikle özellikle tevhide ve ifraz nedeniyle yapılaşma sorunlu yerlerde maliklerin muvafakati için 3 aylık süre öngörülmüş ve bu 3 aylık sürenin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde idarenin resen yani bizzat kendisi tarafından tevhid ve ifraz yapamaya yetkili olması kuralı getirilmişti. Bu özellikle ifraz ve tevhid yoluyla oluşan küçük parsellerin büyük parsellere kurduğu tahakkümü engellemişti. İstanbul İmar Yönetmeliği bu maddeyi aynen korumuştur. İlave olarak da herkesin merakla beklediği farklı kullanım alanlarının birbirleri ile tevhidi edilmesi konusundaki beklentiyi de çözmüştür. Eski hali ile farklı kullanım alanları asla birbirleri ile haksız bir zenginleşme oluşmasın diye tevhid edilemiyordu. Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği ile;

‘İmar planı gereği kullanımı zemin katı ticaret diğer katları konut olarak belirlenen parseller ile sadece konut olarak belirlenen parseller tevhit edilebilir’ Maddesi eklenmiştir. Buna göre konut alanlı bir parselle girişi ticaret üstü konut olan bir parsel tevhidi yapılabilecektir.

7) Yeni parsel yapılaşmasına ilişkin esaslarda da önemli değişiklikler getirilmiştir. Buna göre;

a) Her iki yanında yapılaşmış olması veya bir tarafında yol diğer tarafında ki parselde yapılaşma oluşması kaydı ile bir parsel yapılaşmada asgari parsel büyüklüğüne ulaşamıyor olsa bile bu yönetmeliğe göre yapı yapılmasına izin verilebilecektir.

b) Durumu yukarıdaki duruma uymadığı halde ölçüleri bu Yönetmelikte belirtilen miktarlardan az olmakla beraber, asgari piyes ölçülerini sağlamak koşulu ile bina cephesi bitişik nizamda 4.00 metre ayrık nizamda 6.00 metreden az olmamak kaydıyla parsel büyüklükleri ile ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebilecektir. Yine durumu yukarıdaki duruma uymayan parsellerde, imar mevzuatına uygun parsel düzenleninceye kadar yönetmelikte belirtilen asgari piyes ölçülerini sağlamak koşuluyla en fazla Y= 6,50 metre irtifada yapı yapılmasına da izin verilebilecektir.

c) Balta ifraz niteliğinde oluşmuş ve parsele 3.00 metreden az olmamak şartı ile mahreç (geçiş hakkı) sağlayan parsellerden yapılanmaya uygun olanlarına plan şartlarında yapılanma izni verilebilecektir.

d) Bitişik ve blok nizam parsellerde yapılaşmanın sıkıntıları nedeniyle özel mesafeler düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. Bu noktada; Bahçe mesafelerine göre bina derinliğinin 7.00 metreden daha az kaldığı parsellerde, arka bahçe herhangi bir noktada 2.00 metreden ve iki bina arasındaki arka bahçe mesafeleri toplamı 4.00 metreden az kalmamak şartı ile bina derinliği 7.00 metreye kadar arttırılmasında ilgili idare yetkili kılınmış ve uygulama imar planında aksine bir hüküm bulunmuyorsa bina derinliğinin 7.00 metreden az çıkmasının ruhsat düzenlemesine engel olmadığı belirtilmiştir.

Komşu sınırına yaklaşma mesafesi 1 metreye indi

e) Bitişik nizam yapılaşmada sıkıntı doğuran bir diğer konu komşu sınırına yaklaşma mesafesi planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 2 metreyken İstanbul İmar Yönetmeliğinde 1 metreye düşürülmüştür.

Yol genişliği 50 metreden büyük yerde kat 12 katı aşabilecek

8) Yol genişliklerine göre bina kat sayısı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Yol genişliği 35 metre ve 50 metre arasında kalan yerlerde 14 kat yüksekliği 12 kata düşürülmüştür. Yol genişliği 50 metreden büyük yerlerde ise 12 kattan fazla kat yapılabilecektir. Ve bina yükseklikleri belirlenirken herhangi bir abide (anıt) veya korunması gerekli tarihi ve mimari eser var ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı alınmalıdır. Kurul kat adedini düşürebilecektir.

9) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde genel hatları ile prensipleri belirlenen kot esasları İstanbul İmar Yönetmeliği ile matematiksel bir şekilde net olarak belirlenmiştir. Mevcut yönetmelik; İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde yoldan kotlandırma esasını getirmiş ve binalara kot verilirken binanın yola olan mesafesine bakılacağını, yola olan mesafenin, bina köşe noktalarına göre farklılık gösterdiği hallerde binanın yola en yakın noktasının esas alınacağını tanımlamıştır. Bu noktada kot esasları belirlenmiş ve çokça yapılan binanın yola bakan cephesi ile yola kadar olan kısmında tabi zeminin kazılarak yaya kaldırımı seviyesinin asla altına düşürülemeyeceği kural altına alınmıştır.

10) Planlı Alanlar İmar yönetmeliğinde belirlenen % 30 emsal dışı alan tanımı İstanbul İmar Yönetmeliğinde net olarak belirlenmiştir. Bu noktada

  • Emsal ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar
  • Bodrum kata yapıldığı takdirde emsal ve % 30 hesabına dahil olmayan alanlar
  • % 30 hesabı dahilinde olan ancak emsal harici alanlar olarak üçe ayrılmıştır.

Yine bu % 30 emsal dışı alan tanımına ilk defa güneş panellerinin temelleri dışındaki kısımlarının % 30 hesabına dahil olan ancak emsal dışı alanlar içerisine girdiği belirtilmiştir.

Mimari projede belirtilen özel kullanım alanları da yine % 30 hesabına dahil edilen emsal dışı alan olarak konulmuştur.

Belediyeler dış cehpe boyasını, malzemesini belirleyebilecek

11) İstanbul sınırları içerisinde belediyeler artık ortak görünüm sağlamak amacıyla dış cephe boya rengini, çatı kaplama malzeme ve rengini belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bodrum örneğinde olduğu gibi İstanbul’da ilçe belediyeleri meclis kararı ile artık bir örnek yapılaşma dış cephe ve çatı rengi belirleyebilecek ve herkes de buna uymak zorunda olacaktır. Hatta ilçe belediyeleri eski yapılar için de bu zorunluluğu artık getirebilecektir.

Kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olabilecek

12) Artık imar planlarında meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanların zemin altları tamamen otopark olarak yapılabilecektir.

13) Konutlarda bağımsız bölüm alanlarının sınırları da belirlenmiştir. Planlı alanlar imar yönetmeliğinde yatak odası için 9 m2 sınırı getirilmişken İstanbul İmar Yönetmeliği 8 m2’ye düşürmüştür. Yine hol genişliği 1.20’den 1.10’a düşürülmüştür.

14) İşyerleri için getirilen zorunlu ölçüler; Dükkân ve büroların dar kenarı 2.00 metreden az olmamak üzere alanı 6.00 m²’den az olamayacak, alanı 20 m2’den büyük dükkânlarda en az bir adet tuvalet ve lavabo yeri bulunması zorunlu hale gelmiştir. Alanı 500 m2’den daha büyük dükkânlarda yeterli sayıda olmak üzere bay ve bayanlar için ayrı ayrı en az birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile özürlüler için en az bir adet tuvalet yeri ayrılması şartı getirilmiş, 2 veya daha fazla bağımsız bürosu olan ve normal kat alanı 300 m²’yi geçen büro katları için bay ve bayan ayrı olmak üzere birer adet tuvalet ve lavabo yeri ile engelliler için tuvalet ayrılması zorunluluğu konulmuştur.

15) Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 3 katlı asansör yeri ayırma ve 4 katlı yapılarda asansör zorunluluğu varken yeni İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul’da 3 katlı ve daha yüksek yapılarda asansör yapma zorunluluğu getirmiştir.

Müştemilat yapmak şarta bağlandı

16) Müştemilat yapma şartı bina dışında sadece zeminden su çıkması veya sert kaya olması haline özgülenmiştir. Bunun dışında bina dışında müştemilat yapılamayacaktır. Yapılma şartlı müştemilatlarda çekme mesafelerine uyulması zorunludur.

17) Geçici 3.maddesi ile İstanbul İmar Yönetmeliği ; 1/10/2017 tarihinden önce riskli yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi halinde 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacaktır. Yine 1/10/2017 tarihinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam eden yapılara ilişkin ruhsat süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları da; talep edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacaktır.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Estetik Komisyonları yetkili

  • Yeni yönetmelikle ilgili Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre ise kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na ve yeni kurulacak mimari estetik komisyonlarına yetki veriliyor. Mimari estetik komisyonlarının idare bünyesinde en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisleri yer alacak.
  • Yeni yönetmelikle birlikte tarihi eserleri gölgeleyen, imara aykırı yapılar, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak veya kısaltılacak.
  • Ticaret hizmet alanları ile merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak.
  • Yeni yönetmelikle ayrıca bina içindeki asansör boşluğu, yangın merdiveni ve teknik hacimler emsale dahil olacak. Bu boşluklar genelin % 15’ini geçemeyecek. Yani artık inşaatlar, emsali aşamayacak. Yeni yönetmelikle idareler, imar yönetmeliklerinde; uygulama imar planı ile belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirmek amaçlı düzenlemeler yapamayacak. Alan genişletilemeyecek. İmar planında olmaması durumunda kat adedi ve bina yüksekliği aşılamayacak. İmar planında olan kat adedi ve kat yüksekliği artırılamayacak.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.