Hazine arazisi, mülkiyeti devlete ait olan arazilere denilmektedir. Bu kapsamda yer alan ve hazineye tescili yapılmış olanlar özel mülkiyetli, tescili yapılmamış olanlar genel mülkiyetli hazine arazisi olarak tanımlanır.

Hazine arazilerinin bir kısmı hak sahipleri tarafından tapuya tescil ettirebilir. Bu arazilere örnek olarak orman sınırlarına dahil olmayan ve tapuya tescil edilirken maliki çıkmayan araziler verilebilir. Peki, hazine arazisi tapusu nasıl alınır?

Hazine Arazisini Nasıl Satın Alırım?

Hazine arazilerinin satış işlemleri, il sınırı içerisindekiler Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisindeyse Malmüdürlüklerince yapılır. Söz konusu satış işlemleri ise “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik” kapsamında düzenleniyor.

Hazine arazileri ihale yolu ile satılır. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik‘in 41. Maddesi gereğince komisyonlarca karara bağlanan ihalelerden; Kanunun 76 ncı maddesi gereğince her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tespit edilen parasal sınıra kadar olan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde ita amirlerinin, bu miktarı aşanlar ise aynı süre içinde Bakanlığın kararı ile satılıp satılmayacağına karar verilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 58. Maddesinde, taşınmaz satışlarında tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl Merkezi yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanacağı belirtilmektedir. Pazarlık usulü ile ihalesi yapılamayacağı da belirtilmektedir.

Hangi Taşınmazların Satışı Yapılamıyor?

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 59. Maddesi gereğince özel mevzuatı gereğince satışı mümkün olmayan taşınmazlar ile satışı izne tabi olup ilgili kamu idaresince satışına izin verilmeyen taşınmazlar satılamıyor.

İhaleye Kimler Katılabilir?

Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

Satılacak Hazine Taşınmazının Bedeli Nasıl Belirleniyor?

Satılacak taşınmaz için idarece bedel takdir ediliyor veya ettiriliyor. Bedel tespit komisyonunca karara bağlanıyor.

Satışta; bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurularak, gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılarak (taşınmazın imar durumu, bina ve inşaat sahası büyüklüğü, işyerlerine, meskun yerlere yakınlığı ve ulaştırma durumu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, bitki örtüsü, toprak cinsi ve yapısı vb. itibariyle en iyi kullanım alternatiflerinin göz önünde bulundurularak emsal satışlar da dikkate alınmak suretiyle), emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden az olmamak üzere rayiç bedel esas alınarak taşınmazın kıymet takdiri yapılıyor.

İhaleyi Alan Mükellef Bedeli Ne Zaman Yatırıyor?

Kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ eden mükellef, 15 gün içerisinde taşınmazın satış bedelini idareye yatırarak taşınmazın tapusunu kendi üzerine alabiliyor.

Satış Bedeli Peşin mi Ödeniyor?

Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebiliyor. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde; bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil ediliyor. Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında “Taksitli Satış Söz​leşmesi” düzenlenmekte ve sözleşmenin bir örneği alıcıya veriliyor.

Taksitli Satış Sözleşmesi Örneği İçin TIKLAYINIZ.

Bu İşlemler İçin Vergi ve Harç Ödemesi Yapılıyor mu?

Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmuyor.

Hazine Taşınmazlarının Kullanıcılarına ve Hissedarlarına Doğrudan Satışı Yapılabiliyor mu?

-Belediye ve mücavir alan sınırları dışında, köy ve mezraların yerleşme alanı içinde bulunan ve yüzölçümü 5 bin metrekareye kadar olan Hazineye ait taşınmazlar kullanıcılarına,

-Hisse oranı yüzde 40’ı veya hisse miktarı uygulama imar planı sınırları içinde 400, dışında ise 4 bin  metrekareyi aşmamak kaydıyla, hisseli Hazine taşınmazları talepte bulunan diğer hissedarlarına rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabiliyor.​

Kaynaklar;

  1. Milliyet Emlak
  2. Emlakkulisi

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.