Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile yapı denetim kuruluşlarının teknik personellerinin yapı ruhsatına imza atma zorunluluğu kaldırılmış oldu. Ayrıca laboratuvar ödemeleri artık yapı denetim kuruluşları tarafından yapılmayacak.

0
2060
-Article Top-
- Advertisement -

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddenin kaldırılması ile yapı denetim firmaları yapı ruhsatına imza atma zorunluluğu kaldırılmış oldu. İlgili (c) bendi;

“c) Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümünün, kuruluşu temsilen, ortakları veya kuruluşça yetkili kılınmış inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi veya mimar olan personeli tarafından imzalanmasını sağlar.

Aynı yönetmeliğin 10. maddesinin 6. fıkrası da yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddenin kaldırılması ile yapı denetimin tasfiye edilmesi veya kuruluş amacının değişmesi durumunda ortaklar üzerinde idari yaptırımların olması halinde de yapı denetim kayıtlarından çıkarılabilecekler.

Yapı denetimler laboratuvar ödemelerini yapamayacak!

Yönetmeliğin 28. maddesinin 5. fıkrasında tüm yapı için yapılacak muayene ve deneylere ait ücretlerin en geç 7 iş günü içerisinde yapı denetim kuruluşu tarafından laboratuvara ödeneceği belirtilmekteydi. Bugün yayımlanan yönetmelik ile laboratuvara yapılacak ödeme artık il muhasebe birimlerindeki emanet hesaptan yapılacaktır. Yapılacak ödemeler yapılan hakedişe konu olan muayene ve deney ücretlerini kapsayacaktır.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki ödemeler yönetmeliğin kapsamı dışında tutulmuştur. Bugün itibari ile laboratuvarlara ödemeler il muhasebe birimlerindeki emanet hesaptan yapılacaktır.

  

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Bakanlığımızdan izin belgesi almış laboratuvarlarca bu Kanun kapsamında denetimi yürütülen yapılardan taze beton numunelerinin alınması, bunlara yönelik deneylerin yapılması ile raporlanması süreçlerinin izlenmesi ve denetlenmesinde takip edilecek yola ilişkin usul ve esaslar ile bu süreçte yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar ile ilgililerinin görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenecektir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidinden yaptırılması istenilen muayene ve deneyler belgelendirilir. Laboratuvarlar tarafından her bir hakedişe konu yapı bölümündeki taşıyıcı sisteme ilişkin muayene ve deneyler ayrı ayrı faturalandırılır. Yapı denetim kuruluşları tarafından bu faturalar ilgili hakediş ekine konulur ve taşıyıcı sisteme ilişkin deneylerin fatura tutarı kadar bedel hakedişin tahakkuka bağlanması aşamasında il muhasebe birimlerindeki emanet hesaptan laboratuvar kuruluşunun hesabına aktarılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Laboratuvar kuruluşlarının ücretleri

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Laboratuvarların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce taşıyıcı sisteme ilişkin verdiği muayene ve deney hizmetlerinin bedeli yapı denetim kuruluşlarınca hakedişin tahakkuk tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde laboratuvarlarca açılan banka hesaplarına aktarılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2 ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.