Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Hangi Değişiklikler Yapıldı? Neler Değişti?

30716 sayılı Resmi Gazetede ihalelerle ilgili bir dizi değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler yenilenen sisteme adaptasyon olarak düşünülebilir. Bu yazımda, "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihlerini baz alarak değerlendireceğim.

0
957

30716 sayılı Resmi Gazetede ihalelerle ilgili bir dizi değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler yenilenen sisteme adaptasyon olarak düşünülebilir. Yapılan tüm değişiklikleri bir makale dizisi olarak sizlere sunacağım. Bu yazımda, “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikleri yürürlüğe giriş tarihlerini baz alarak değerlendireceğim.

26 Mart 2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Değişiklikler

Değiştirilen: 5/e/1 bendi

“ihtiyaç raporu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının hazırlanması, ihale kaydının yapılması ve ihale kayıt numarasının alınması, ilanların yayımlanması, ihale komisyonu oluşturma işlemlerinin ve doküman satın alanların kaydı, dokümanda açıklama ve değişiklik işlemlerinin yapılması, başvuru ve teklifler ile bunların değerlendirilmesi işlemlerinin kaydı ve teyit gibi” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır. İhale sürecinde birçok işlem elektronik ortamda yapılacak ve dokümanın satın alınması e-imza ile gerçekleşeceği için bu ifade kaldırılmış olup süreç ve sonuç ile ilgili gerekli işlemlerin idare tarafından belirlenip yapılacaktır.

Değiştirilen: 57/1, 58/1, 59/1 fıkraları

“, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve” ifadesi maddelere eklenmiş olup standart formların değerlendirilmesinde bu yönetmelik esaslarına uygunlukta incelenecektir.

Değiştirilen: 60/A/10 fıkrası

Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen en az 2 gün süresi ifade olarak yürürlükten kaldırılmıştır. İdarenin belirleyeceği makul sürede belgelerin doğru bir şekilde sunulması gerekecektir (1 saat içinde de isteyebilir!!!)

Aynı madde içerisinde, geçici teminatını idarenin talebi üzerine sunmayanlar ya da yalan beyanda bulunanlar için yasal işlem başlatılıyordu ve 60/A/11 fıkrası hükümleri muaf tutuluyordu. Bu ifade de yürürlükten kaldırılmış olup 60/A/11 fıkrasına göre de değerlendirme yapılacak.

Değiştirilen: 60/B/2 fıkrası

Elektronik eksiltme için davet edilmeyenlere, davet yapılmadan önce gerekçeleri ile bildirim yapılıyordu. Yapılan değişiklik ile elektronik eksiltme başlamadan önce bildirim yapılacak.

Değiştirilen: 60/B/4 fıkrası

Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltmeyi kalem kalem yapıp, bunların toplamı eksiltilmiş fiyat teklifi olarak verilebilecek.

Değiştirilen: 60/B/5 fıkrası

Bu fıkraya göre sadece yaklaşık maliyet elektronik eksiltmeden sonra açıklanıyordu. Yapılan değişiklik ile istekliler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri de yaklaşık maliyet ile birlikte açıklanacak. Ayrıca isteklilere Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı imza karşılığı verilecek ancak bu belgeler istekli isimleri belirtilmeyecek şekilde hazırlanacak.

Değiştirilen: 60/B/10 fıkrası

Bu fıkraya, “Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde” ifade eklenmiş olup eksiltmeye yeni bir isteklinin katılabilmesinin yolu açılmıştır.

Değiştirilen: 68/3, 69/1, 69/2, 69/3 fıkraları

Bu fıkralara “bilgi” ifadesi eklenmiştir. Hatırlayacağınız üzere, yapılan değişiklik ile bazı belgelerin yerine o belgeye ait bilgilerin sunulmasına imkan tanınmıştı. Bu imkanın da yasal karşılık bulması sağlanmış oldu.

1 Haziran 2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Değişiklikler

Değiştirilen: 7/7 fıkrası

Bu fıkrada idarelerin ihale dokümanının posta veya kargo yolu ile istekliye iletilebileceği belirtiliyordu. Yapılan değişiklik ile artık idareler doküman satamayacak ve istekliler EKAP üzerinden e-imza ile ihale dokümanını temin edecektir.

Değiştirilen: 14/1 fıkrası

İdarenin, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre  hazırladığı ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını artık EKAP üzerinden hazırlayacak.

Değiştirilen: 21/1/d bendi

İdarelerin doküman satışı yasaklandığı için bu bent tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen: 26 ıncı madde

“İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” başlığı altında bulunan 26 ıncı maddenin tüm hükümleri kaldırılmış olup yerine 4 fıkradan oluşan yeni hükümler getirilmiştir. Buna göre;

 – İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı, EKAP’ta ve idarenin ilanda belirtilen adresinde görülebilecek olup ihaleye katılabilmek için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi gerekiyor. Ortak girişimlerde, ortaklardan birinin e-imza ile indirmesi yeterli olacak.

 – İlana çıkılmayan ihalelerde, ihale dokümanını sadece davetliler görebilecek ve e-imza ile indirebilecek.

 – EKAP’ kayıtlı olmayan gerçek ve tüzel kişiler adına, EKAP üzerinden ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı indirilemeyecek. Bu nedenle ihaleye katılacakların EKAP’a kayıtlı olması gerekiyor.

 – Dokümanın görülmesi ve e-imza kullanılarak indirilmesi için herhangi bir bedel talep edilemeyecek.

Değiştirilen: 27/1 fıkrası

Doküman satışının yasaklanması sebebiyle bu fıkrada bulunan ifade değiştirilmiştir. Ayrıca bu fıkraya eklenen bir ifade ile zeyilname de EKAP’a yüklenecek.

Değiştirilen: 27/4 fıkrası

Doküman satışının yasaklanması sebebiyle bu fıkrada bulunan ifade değiştirilmiştir. Ayrıca, “Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.” ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

18 Mart 2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Değişiklikler

Değiştirilen: 39/9 fıkrası

Bu fıkra tamamen yürürlükten kaldırılmış olup yerine yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre;

– Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulması halinde; ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir) tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren ortaklık tespit belgesi sunulacak.

– Ticaret sicili müdürlükleri veya meslek mensubu tarafından düzenlenen ortaklık tespit belgesi, düzenlemeden sonra iş deneyim belgesini kullanan tüzel kişinin temsilcisi ve iş deneyim belge sahibi tarafından imzalanacak.

Bu değişikliğin temel nedeni, daha önceden yapılan değişiklik ile iş deneyim belgesi sahibine de temsil ve imza yetkisi verilmesidir.

Değiştirilen: 47/6, 47/8 fıkraları

Bu fıkralarda yapılan değişikliğin temel nedeni 39/9 fıkrasında yapılan ile aynı olup iş deneyim belgesi sahibine de temsil ve imza yetkisi verilmesidir.

 

17 inci ve sonrasındaki maddeler ise bu yönetmeliğin eklerinde yapılan değişiklikleri içermektedir. Yazıyı daha fazla uzatmamak adına bu kısımdan bahsetmedim. ancak yapılan değişiklikler yukarıdaki ifadelerin belgelere yansımasıdır.

 

Görüş ve önerileriniz ile eklemek istediklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Excelde hazırlanmış olan değişiklikler için TIKLAYINIZ…

 

Saygılarımla
İnş. Müh. Yüksel KAYA

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.