TMMOB Yasası Değiştirilmek İsteniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarının yapılarının değiştirilmesine yönelik yaptığı çağrının ardından, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) odaların seçim sistemi ve statülerinde değişiklik içeren yasa teklifi için çalışmaya başlanılmak üzere TBMM’de iki çalışma grubu oluşturuldu.

0
511

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meslek odalarının yapılarının değiştirilmesine yönelik yaptığı çağrının ardından, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı (TMMOB) odaların seçim sistemi ve statülerinde değişiklik içeren yasa teklifi için çalışmaya başlanılmak üzere TBMM’de iki çalışma grubu oluşturuldu.

TMMOB Yasası’nda hangi değişiklikler öngörülüyor?

TMMOB ve bağlı odaların yetkilerinin daraltılması, bakanlıkların odalar üzerinde denetim yetkisinin arttırılmasına ilişin seçenekler üzerinde duruluyor.

TMMOB Yasası’nda yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin şu seçenekler üzerinde duruluyor:

Birlik amacında değişiklik yapılıyor

Üzerinde çalışılan taslakta, birlik amacında değişiklik yapılması söz konusudur. TMMOB’ un kuruluş amaçları arasında yer alan, meslek mensuplarının ortak gereksinimlerini karşılamak, kolaylaştırmak, mesleğin gelişmesini sağlamak için, mevcut yasada öngörülen ‘’gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunulması’’na ilişkin hükmün değiştirilerek, sadece ‘’amaçları doğrultusunda’’ faaliyette bulunabileceği hükmünün getirilmesi düşünülüyor.

”b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak.”

TMMOB Yasası Madde 2 ‘de değişiklik yapılması düşünülüyor

Odaların onay yetkisine sınırlama getiriliyor. Özel sektörde çalışan mimar ve mühendislerin faaliyet göstermeleri için odalardan onay alma zorunluluğunun kaldırılması da gündemdedir.Bu kapsamda 2.maddede yer alan ‘’ Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.’’ Hükmüne ek olarak, ‘’Meslek mensuplarının ürettikleri harita, plan, etüt, proje ve benzer işlerle ilgili olarak  vize, onay veya başka adlar altında içerik açısından herhangi bir denetim yapamayacakları, üyelerine herhangi bir mali yükümlülük getiremeyecekleri’’ne ilişkin düzenleme düşünülüyor.

Madde 2 – (Değişik: 19/4/1983 – KHK 66/2 md.) 

Birliğin kuruluş amacı ile yapamayacağı faaliyetler ve işler aşağıda gösterilmiştir.

Birliğin kuruluş amacı:     

a) Bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek;                                                                                          Bu suretle aynı ihtisasa mensup meslek mensuplarını bir Odanın bünyesinde toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanı ve murakıplar gibi görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanın merkezini, Umumi Heyetin belirleyeceği yerde açmak;                     

b) Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak;                                                                   

c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmektir.

(Değişik: 18/6/1997 – 4276/6 md.) Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Şube ve temsilciliklere yeni kriter getiriliyor

Her odanın kendi genel kurul kararı ile belirleyeceği yerlerde şube veya temsilcilik açabileceğine ilişkin hükmün değiştirilerek, üye sayısı kriteri getirilebileceği belirtiliyor. Taslak çalışmaya göre ancak üye sayısı 50 bin ve üzeri olan odalar, bölgesi içinde en az 100 meslek mensubu bulunan merkezlerinde şube açabileceği öngörülüyor.

”Madde 18- Her oda kendi umumi heyeti kararı ile tayin ve tespit olunacak yerlerde şubeler açabilir ve mümessillikler ihdas edebilir.”

 Seçim sisteminde değişiklik yoluna gidiliyor

Mevcut yasada, TMMOB Genel Kurulu’nun, iki yılda meslekte en az 10 yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının yüzde 2’si oranında ve üç kişiden az, 100 kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegeden oluşacağı hükmü yer alıyor.

”Madde 4 – (Değişik birinci fıkra: 6/9/1983 – KHK 85/1 md.) Birlik Umumi Heyeti; iki yılda bir Odaların, meslekte en az on yıl kıdemli olan üyeleri arasından toplam üye sayısının %2’si oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegelerden oluşur. Birlik Umumi Heyeti, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Birlik Umumi Heyetinin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.”

Üzerinde çalışılan taslakta ise oran yerine genel kurulun 2 bin delegeden oluşması, genel kurulda her odanın mutlaka en az 10 delege ile temsil edilmesi, kalan delegelerin ise odaların üye sayısı oranında dağıtılması; seçimlere grup listelerinin yanı sıra bağımsız adayların da katılabilmesi ve aldıkları oy oranına göre birlik genel kuruluna asil ve yedek delege seçilmesi öngörülüyor.

Oda genel kurul yapısında değişiklik düşünülüyor

Mevcut yasadaki oda genel kurulunun odaya kayıtlı üyelerden oluşacağı hükmünün değiştirilerek, belirli bir sayı ile sınırlandırılması düşünülüyor. Oda genel kurullarının en fala 1000 üyeden oluşması seçeneği üzerinde duruluyor.

İhbar ve denetim üzerine denetim yetkisinde de değişiklik var

TMMOB’nin denetimi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kaldırıldığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veriliyor. Bağlı odaların ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetimlerinin yapılacağı hükmü korunuyor. Yapılan çalışmada, ilgili bakanlığa yapılacak ihbar veya şikayet başvurusu üzerine TMMOB ve odalar hakkında her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi suretiyle denetim yapma yolunun açılması düşünülüyor.

Oda ve birlik üyeleri kamu görevlisi gibi cezalandırılacak

Oda ve birlik personeli ile üyeleri, talep halinde bakanlık müfettişlerine her türlü defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek, yazılı bilgi taleplerini karşılamak zorunda olacaktır. Oda ve birlik üyeleri ile personelin suç oluşturan fiil ve hareketler nedeniyle kamu görevlisi gibi cezalandırılması seçeneği üzerinde duruluyor.

 

6235 sayılı TMMOB Yasasına ulaşmak için 6235 Sayılı TMMOB Kanunu ile belirtilen linke tıklayınız.

 

 

 

 

” TMMOB Yasası Değiştirilmek İsteniyor! ” başlıklı haber için www.bbc.com, http://www.tmmob.org.tr/  , www.mevzuat.gov.tr  kaynaklarından yararlanılmıştır.

 

 

 

 

Editör;

İnş. Müh. Hazal Çebi

cebiihazall@gmail.com

 

 

 

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.