yazı üstü

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, özel uzmanlık gerektiren konularda tasarımın gözetimi ve kontrolünün yapılacağı bildirilmişti. Bu alanda yapılan çalışmalar tamamlanmış olup 11 Ocak 2019 tarih ve 30652 sayılı Resmi Gazete’de Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ” olarak yayımlanmıştır.

Bu tebliğe göre binaların deprem etkisi altında tasarımı konusunda ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi olan inşaat mühendislerine Bakanlıkça “Özel Binalar Tasarım Gözetmenliği Belgesi” verilecektir.  

Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Yapılacak Özel Konular Nelerdir?

TBDY 2018 Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve tasarım süreçlerinde, özel uzmanlık gerektiren konularda projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar ilgili tüm tasarım aşamalarında görev yapacak şekilde, ilgili alanda teorik ve mesleki bilgi ve deneyim sahibi inşaat mühendislerinden “tasarım gözetimi ve kontrolü” hizmeti alınması zorunlu olmaktadır. Bu tür hizmetleri yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ile hizmetin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bölüm 2 kapsamında 2.4.1’de belirtilen Sahaya Özel Deprem Tehlikesi Analizleri

b) Bölüm 2 kapsamında 2.5’e göre Zaman Tanım Alanında Deprem Yer Hareketlerinin
Tanımlanması

c) Bölüm 2 ve Bölüm 16 kapsamında 2.4.2 ve 16.5’e göre Sahaya Özel Zemin Davranışı Analizleri

d) Bölüm 5 kapsamında 5.6.6’ya göre Çok Modlu İtme Yöntemleri ve 5.7’ye göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi İle Deprem Hesabı

e) Bölüm 13’e göre Yüksek Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı

f) Bölüm 14’e göre Yalıtımlı Bina Taşıyıcı Sistemlerinin Deprem Hesabı ve Tasarımı

g) Bölüm 16 kapsamında 16.10’a göre Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Hesapları

tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetine tabidir.

Tasarım Gözetmenliği Uygulama Esasları

 – Tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan inşaat mühendislerince gerçekleştirilecek.

 – Gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüshasının yapı ruhsatı başvurusunda statik projelerle birlikte İdaresine verilmesi zorunlu olacak.

 – Yapı ruhsatı başvurusu sırasında veya herhangi bir şekilde aksine davrandığı tespit edilenler, haklarında 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere İdaresince İnşaat Mühendisleri Odasına bildirilecek.

 – Tasarım gözetmenleri, esaslarda tanımlanmış tasarım performans seviyeleri için kabul edilen hasarların ötesinde ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, yürüttüğü hizmet dahilinde kusuru oranında sorumludur.

Kimler Tasarım Gözetmeni Olabilir?

Tasarım gözetimi ve kontrolü faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Daha önce kendi isteği dışında tasarım gözetmenliği sicilinden çıkarılmamış olmak.

c) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

ç) Tasarım gözetmeninin gerçek kişi olarak kendi adına olan iş deneyim belgesi ya da diplomasını sunarak başvurmuş olduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliğin söz konusu belgeleri kullanarak başvurmuş olduğu ihalelerden dolayı herhangi bir nedenle yasaklama almamış olmak.

Daha önce yaptığı başvurusu mesleki olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe tasarım gözetmenliği yapmak için yeniden başvuruda bulunamazlar.

Tasarım gözetmenliği belgesi aşağıdaki şartları sağlayan ve bunları belgelendiren inşaat mühendislerine verilecektir;

a) Mesleğinde fiilen en az beş yıldan beri çalışıyor olmak.

b) Tasarım gözetmenliği uzmanlık alanlarına göre Ek-2’de belirlenen yeterlilik koşullarını taşımak.

Ek-1 Tasarım Gözetmenliği Belgesi Uzmanlık Alanları
Ek-2 Tasarım Gözetmeni Değerlendirme Kriterleri

Mesleki deneyim ve çalışma süreleri, çalışılan kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onaylanan belge ile belgelendirilecektir. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belgeler de ibraz edilecektir.

>> Başvuruda istenilen evraklar için TIKLAYINIZ…

Tasarım Gözetmenliğine Nasıl Başvururum?

Tasarım gözetmenliği belgesi başvurusu, Bakanlığa ilgili belgeler eklenmek suretiyle yazılı olarak yapılacaktır. Yapılacak başvuruda, Bakanlık internet sitesinde duyurulan belgeler ile başvuruya özel gerekli görülen diğer belgeler istenmektedir. Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için on beş gün süre verilir. Eksik belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru belgeleri Bakanlıkça iade edilir ve başvurusu reddedilenler otuz gün süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar.

Tasarım gözetmenliği belgesi başvuruları Ek-1’de belirtilen konular için ayrı ayrı yapılacaktır ancak birden fazla konu için yapılan başvurularda konuya özel belgeler dışındaki ortak nitelikteki diğer belgelerin tekrar sunulmasına gerek yoktur.

Tasarım gözetmenliği belgesi alabilmek için başvuruda bulunan adayın, Ek-2’de belirtilen kriterlere göre Komisyon üyelerince yapılacak değerlendirme sonrası en az altmış (60) puan alması gerekmektedir. Gerekli şartları sağlayan adaylara 5 yıl geçerliliği olan belge verilecek olup her 5 yılda bir yenilenecektir. Yenileme işlemini yapmayanların belge geçerliliği olmayacaktır.

Belgeyi Kaç İş İçin Kullanabilirim?

Eğer TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında tasarım gözetmenliği yapacaksanız, bu alanda aynı anda hizmet verebileceğiniz iş sayısı beşi (5), toplam inşaat alanı 360.000 m2’yi geçmeyecektir. Tek bir iş üstlenilmesi halinde üst sınır uygulanmayacaktır. Üst sınırın hesaplanmasında inşaat alanı, hizmetin ilişkili olduğu kısımla sınırlı olmaktadır. Diğer uzmanlık alanları ile ilgili tebliğde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Hizmet İçin Ne kadar Ücret Alınacak?

Hizmet bedeli, yapı denetim birim maliyetleri kullanılarak hizmete esas yapının yaklaşık maliyeti üzerinden ve her bir uzmanlık konusu için ayrı ayrı hesaplanacaktır. TGUA-4 ve TGUA-5 uzmanlık alanlarında toplam hizmet bedeli, toplam inşaat alanı 10.000 m2’ye kadar olan binalarda yapının yaklaşık maliyetinin % 0,10’undan; 40.000 m2’yi geçenlerde ise % 0,06’sından az olamaz. Ara değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanacaktır. TGUA-2b, 3a ve 3b alanlarında bu oranların yarısı, diğerlerinde dörtte biri uygulanır.

 

Tebliğ Tam Metnini İndirmek İçin TIKLAYINIZ…

Tebliğ Eklerini İndirmek İçin TIKLAYINIZ…

 

Bu konudaki görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Saygılarımla,

İnş. Müh. Yüksel KAYA

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

2 YORUMLAR

  1. şartlar çok ağır. Normal lisans bitiren inşaat mühendisi , ne kadar tecrübeli olursa olsun hiç bir şekilde tasarım gözetmeni olamıyor. tezli yüksek mühendislere ise 5 yıl tecrübeyi yeterli görmüş. hani yüksek yapılarda , yalıtımlı binalarda zemini çok kötü yerlere yapılacak nitelikli binalarda anlarım bu istekleri. şimdi ufacık tefecik bir binaya dahi çok modlu nonlineer analiz için TGU istenmesi garip. adam buna bir sınır koymaz mı ? yada tek katlı bir yapının ZF sııfında çıktığını düşünün garip. yönetmeliği çıkaran hocalar , çok düşünmüşler düşünmüşler en son başladıkları yere dönmüşler. eski yönetmelik eksikse ilave yaparsın. yanlış yeri varsa düzeltirsin. problem yönetmelikte değildi zaten imalat kontrolünde yapı denetimlerin yetersiz kalmasıydı. piyasadan uygulamadan bi haber hocaların , işe yarama sevdası. bu yönetmelik 1 ocak 2019 dan önce ruhsat alınan bütün binaları RİSKLİ duruma sokmuştur.

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.