Yapı Kayıt Belgesi alanlar için tapu işlemleri

6 Temmuz 2018 tarihinde İmar Barışı kapsamında tapu işlemlerine açıklık getirilmesi amacıyla 1787 sayılı Genelge yayınlanmıştı. Tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için 12 Ekim 2018 tarihinde 2857391 sayılı Makam Oluru ile bu genelgeye 12 madde daha eklenmiştir. Genelgeye eklenen bu maddeler ile neler değişti?

73
18482

Konu İçeriği

6 Haziran 2018 tarih 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları” Tebliği, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi gereğince hazırlanmıştır. Bu tebliğe göre Yapı Kayıt Belgesini alan vatandaşların gerekli şartları sağlaması halinde kat mülkiyetine geçişi de sağlanıyor. Bu amaçla  6 Temmuz 2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığınca 1787 sayılı Genelge yayımlandı.

Genelge ile ilgili yazımız için; “Yapı Kayıt Belgesi Alanlar İçin Tapu İşlemleri” tıklayınız.

12 Ekim 2018 tarihinde 2857391 sayılı Makam Oluru ile bu genelgeye 12 madde daha eklenmiştir. Sosyal donatı alanındaki yapılardan, kısmen tecavüzü bulunan yapılar için cins değişikliği yapılabilecek. Bununla beraber Kültür Varlıkları Koruması altından bulunan parsellerdeki yapılar için ilgili idaresinden olur yazısı talep ediliyor. Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili Genelgeye eklenen 12 madde;

Madde 1 – Sosyal Donatı Alanları İçindeki Kısmen Tecavüzlü Yapılar İçin Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyeti Tesis Edilebilecek, Tapu Kütüğüne Gerekli Yazı yazılacak, Tecavüzün Sona Ermesi Halinde Bu Yazı Silinebilecek

Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar hariç olmak üzere, gerek fiilen ve gerekse plan gereği yolda veya yeşil alanda kalan veya yola veya yeşil alana tecavüzlü olan yapılar için cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerinin yapılabileceği, bu tür işlemlerde zemin tespit tutanağının düşünceler sütununa ve tapu kütüğünün beyanlar hanesine “3194 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi uyarınca düzenlenen yapı kayıt belgesine istinaden yapıldığı, yapının yola veya yeşil alana tecavüzlü olduğu ve yapının yıkılması veya tecavüzün giderilmesi halinde belirtmenin kaldırılacağı” şeklinde belirtme yapılarak tescil işlemi yapılabilecektir.

Sosyal Donatı Alanları: imar planlarında umumi kullanıma ayrılmış olan düzenleme ortaklık payı (DOP) ve kamulaştırma ortaklık payından (KOP) oluşturulan alanların tümüne verilen genel addır.

Madde 2 – Yaygın Yapılaşmanın Bulunduğu Hisseli Taşınmazlarda, Yapının Hangi Hissedara Ait Olduğuna Dair Zemin Tespit Tutanağının Düşünceler Kısmında Belirtilerek Tapuya Gönderilecek

Yaygın yapılaşmanın bulunduğu hisseli taşınmazlarda tüm yapıların yapı kayıt belgesi/yapı kullanma izni tamamlanmadan kat mülkiyetine geçişi mümkün olamayacağından hissedarlardan birine ait yapıya yönelik yapı kayıt belgesi ile yapılan başvurularda LİHKAB/SHKMMB tarafından düzenlenecek Ek-1 zemin tespit tutanağının kroki kısmı doldurulacak olup; düşünceler sütununa yapı kayıt belgesine konu yapının hangi hissedara ait olduğuna dair belirtme yapılarak taşınmazın beyanlar hanesinde gösterilmek üzere tapuya gönderilir.

Madde 3 – Daha Önceden Yapı İzin Belgesi Düzenlenmiş Olan Kısımlar İçin Tasdikli Vaziyet Planı İstenecek

Kısmen yapı ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi, kısmen de yapı kayıt belgesi olan yapıların cins değişikliği işlemlerinde, talebin bir bütün olarak değerlendirilerek, LİHKAB/SHKMMB tarafından düzenlenen Ek-1 Zemin Tespit Tutanağına göre işlemin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu şekilde gerçekleştirilen işlemlerde daha önceden yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olan kısımlar için ayrıca daha önce idaresince tasdikli vaziyet planı istenilecektir.

Madde 4 – Kültür Varlıkları ile Arkeolojik ve Doğal Sit Alanında Kalan Parsellerde Yapılaşma İçin İlgili İdarenin Oluru İstenilecektir. Olumlu Olması Halinde Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetine Geçiş Yapılacak

Söz konusu tebliğin yapı kayıt belgesi düzenlenemeyecek yapılar başlıklı 8. maddesi kapsamı dışında kalan yapılardan, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtme bulunanlar için 2010/4 Sayılı Genelgenin 24. Maddesinin 16. Fıkrasına (Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” belirtmesi bulunan kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanında kalan parsellerdeki yapılaşmaya yönelik cins değişikliği taleplerinde ilgili idarenin olumlu kararının aranması gerekir.)  göre ilgili idarenin olumlu kararının aranması gerekir.

Madde 5 – Mimar Tarafından Hazırlanan Projede Belediye Onayı İstenilmeyecek

Mevcut yapının veya yapıların dış cepheler ve iç taksimatı bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleriyle oranlı arsa payları, kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numarası ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı ve yapı maliklerini de gösteren ve mimar tarafından yapılan ve ana gayrimenkulün yapı maliki veya bütün paydaşlarca imzalanan ve elektronik ortamda 200 dpi çözünürlükte siyah beyaz taranmış olarak (üzerinde mimarın kaşesi ve imzası bulunan .tif formatında düzenlenmiş CD ) (12.10.2018 tarih ve 27553936-120.18(020)- E.2857391 sayılı Makam Oluru ile Değişik İfade) tapu müdürlüğüne belediye onayı alınmaksızın ibraz edilen proje, (Kat mülkiyeti tesis edilmeyecek yapılar için istenmeyecektir.)

Madde 6 – Ödemeler TAKBİS Üzerinden Tespit Edilecek Olup Ödeme İşlemi Tamamlandıktan Sonra Diğer İşlemlere Geçilecektir

Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yatırıldığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi, (İbadethaneler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin ticari maksatla kullanılmayan yapıları için belge bedeli alınmayacağından bu taşınmazlar için yapılan taleplerde bedele ilişkin tespit yapılmayacaktır.)

Madde 7 – Cins Değişikliği Harcı Yatırıldığına Dair Belge Tapu Müdürlüğüne Yapılacak Başvuruda Sunulacaktır

Daha evvel Yapı Kayıt Belgesi için ödenen meblağ kadar bir bedelin yatırıldığının TAKBİS üzerinden tespitinden sonra ilgili tapu müdürlüğünce ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ibraz edilmek üzere, Yapı Kayıt Belgesine konu yapıya (Mahalle/Sokak/Bina No- Ada/Parsel/Pafta No) ve söz konusu yapıdaki bağımsız bölümler veya sair tesisler ile maliklerine ait bilgileri içeren bir yazının düzenlenerek başvuru sahibine verilmesinden sonra, ilgili vergi dairesince ilgililere verilen ve söz konusu yapıya ilişkin olarak 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında belirtilen harcın tahsil edildiğine ilişkin 59 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan belge,

Madde 8 – Kat Mülkiyeti Tesisli Yapılarda Zemin Tespit tutanağı Aranmayacak

Kat mülkiyeti tesisli yapılarda sadece yapının içine ilişkin bağımsız bölüm ilavesi, ifrazı, tevhidi, niteliğinin değiştirilmesi gibi durumlarda zemin tespit tutanağı aranmayacaktır.

Madde 9 – Proje Üzerinde Gerekli Belirtmeler Mimar Tarafından Yapılacak

Kat mülkiyeti tesisli yapılarda yapılacak tadilatlarda projenin tadil edilen ilgili bölümler için çizilmesi asıl olmakla birlikte yapının tamamı için ibraz edilmesi halinde, projeyi düzenleyen mimar tarafından değişikliğin sadece yapı kayıt belgesine konu bölümler için yapıldığı yönünde projenin uygun bir yerine açıklama yapılarak onaylanması ve mevcut tasdikli proje ile birlikte irtibatlandırılması; bununla birlikte kat mülkiyeti tesisli yapılar için mimar tarafından onaylanmış tadilat projesinde ortak kullanım alanları, binanın genel görüntüsü, binanın ana unsurlarında değişiklik yapmayan ve ana yapıya zarar vermeyen durumlar ile diğer bağımsız bölümlerin tapuya kayıtlı tescilli unsurlarında değişiklik oluşturmayan durumlarda sadece işlemin tarafı bağımsız bölüm maliki/maliklerinin tadilat projesini imzalamaları, sayılan unsurlarda değişiklik bulunmadığına ilişkin olarak projenin uygun bir yerine mimarınca açıklama yapılmak suretiyle imzalanması gerekmektedir.

Madde 10 – İlgili Yerlerde Maliklerin İsminin Geçmesi Halinde Tüm Sayfaların İmzalanması Zorunlu Değil, Tek Bir Yerde İmza Atmaları Yeterlidir.

Projede malik veya paydaş imzalarının; bağımsız bölüm listesinde, proje kapağında, projenin uygun bir yerinde veya elektronik ortamda proje ile ilişkilendirilmiş ve mimar tarafından onaylanmış bir belgede olması yeterlidir. Tüm sayfaların ve bağımsız bölümlerin ayrı ayrı imzalanmış olması aranmaz.

Madde 11 – Hisseli Taşınmazlarda, Zemin Tespit Tutanağı Hissedara Ait Taşınmazın Beyanlar Kısmına Yazılması Yeterlidir

Yaygın yapılaşmanın bulunduğu hisseli taşınmazlardan tüm yapıların yapı kayıt belgesi/yapı kullanma izni tamamlanmadan kat mülkiyetine geçiş mümkün olamayacağından hissedarlardan birine ait yapıya yönelik yapı kayıt belgesi ile yapılan başvurularda düzenlenecek zemin tespit tutanağı kadastro müdürlüğü kontrolünden sonra yapı kayıt belgesine konu yapının hangi hissedara ait olduğunu taşınmazın beyanlar hanesinde gösterilmekle yetinilir.

Madde 12 – Tüm Şartları Yerine Getiren ve Söz Konusu Kanundan Yararlanan Taşınmazların Beyanlar Kısmına Belirtme Yapılacak

İşlem sonrasında yapı kayıt belgesi ile söz konusu kanundan yararlanan taşınmazın/bağımsız bölümün beyanlar hanesine, yapılan işlemin ilgi (a) Kanun maddesi kapsamında gerçekleştiği yönünde belirtme yapılır.

 

YAYIMLANAN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Konu hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.

Saygılarımla,
Yüksel KAYA
İnşaat Mühendisi

 

Kaynak: https://tkgm.gov.tr

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

73 YORUMLAR

 1. Yüksel bey 31.12.2017 de %90-95 bitmiş yapı denetim raporları İle resmî sabit projede kullanım ruhsatı belediyeden kaynaklanan sorunlardan dolayı 2018 de alınmak zorunda kalındı . Bodrum katlardaki 60 m2 projede daire olan yerlerimizi dairenin arkası işevi bunların yapı kayıt belgesi ve Tapusunu tamamı için çıkartabilirmiz lütfen detaylı bilgi verirseniz çok memnun olurum teşekkür ederim.

  • Merhaba Aydın Bey,

   31.12.2017 öncesinde kaba inşaatı tamamlanmış yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun geçici 16. Maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alabilmektedir. Ancak inşaattın kalan işleri tamamlandığında alan artışı yapılmayacaktır. Sizin yapınız bu şartlarda yararlanabilmektedir.

   Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra kat mülkiyetine geçebiliyorsunuz. Bu aşamada zemin tespit tutanağı hazırlanacak. Daha sonra binaya ait mimar tarafından proje çizilecek (Mevcut projenize değişikleri işleyebilirsiniz). Projenin belediyeden onay almasına gerek yoktur. Projede tüm maliklerin imzası aranıyor.

   Harçlar ve gerekli ücretleri yatırdıktan sonra kat mülkiyeti işleminiz tamamlanacak ve tapunuz çıkacak.

 2. 1999dan sonra yapılmış ve kat irtifakı kurulmuş bir dairenin Yapı kayıt belgesi alınması ve Tapu işlemleri için ne yapmalıyım yapacağım işlemler için bir bedel ödeyecek miyim.cevaplarsanız memnun olurum Yüksel Bey .Selam ve saygılarımla

  • Merhaba Bayram Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi için e-devletten vaya ÇŞB il müdürlüklerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru için yapı alanı, arsa alanı, bağımsız bölüm sayısı, arsa rayiç bedeli, bina fotoğrafları gerekmektedir. İşlemden sonra size iletilecek ücreti ödedikten sonra belgeniz düzenlenecek.

   Tapu işlemleri için Yapı Kayıt Belgesini almanız gerekiyor. Bu belge ile birlikte zemin tespit tutanağı hazırlatacaksınız. Daha sonra binanıza ait projeniz çizilecek. Bunlarla birlikte KADASTRO müdürlüğüne başvuru yapacaksınız. Sizden bazı kişisel belgeler ve ödemeniz gerekli olan harçlar talep edilecek. Zemin tespit tutanağında sözleşme imzalamanız gerekiyor.

 3. Yüksel bey günaydın:
  Yaklaşık 40 yıl önce köy yerinde yapılmış evimiz bulunmaktadır. Köy defterine kayıtlı biryer, iki katlı ev olarak görünüyor.belediye dahilinde olmayan hisseli bir tarla üzerinde,buraya imar barışı gerek ki mi?Ya da ileriye dönük bir problem yaşar mıyız.
  Belediye alanına girme ihtimali çok yüksek böyle durumda köy defteri kabul görür mü?
  Aydinlatirsaniz sevinirim .

  • Merhaba Çağlar Bey,

   Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde 4. Maddede “Muhtarlık izni: Köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca, konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapı yapılabilmesi için ilgili köy ihtiyar heyetince verilen yazılı izindir.” denilmektedir.

   Ayrıca Beşinci Bölüm 57. Maddede “Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır.” denilmektedir.

   Bu iki madde gereğince, MUHTARLIK izninizin bulunması halinde İMAR BARIŞINDAN faydalanmanız gerekmez. Belediye sınırları içerisine girdiğinizde bu izinler esas alınacaktır. Muhtarlık izniniz yoksa başvurmanızda yarar olur. Bakanlığın bu yönde yapılacak herhangi bir yaptırım için söylemi bulunmamaktadır.

 4. Merhaba. ben Recep.. köyde mera üzerinde evimiz var bu parsel de 22 kadar hane kullanım dayız elektrik su yol kanalizasyon şebekesi mevcut.ben imar barış yaptım belgeyi aldım örneğin belediye yazı işleri ne verdim.simdi ne gibi bir işlem yapacağım …

 5. 2981 sayılı yasa kapsamında , İstanbul Sarıyerde bulanan 343 m2 arsamız icin 2000 TL bedel ile Tapu tahsis belgesi aldık 1984 senesinde. ( Bu arsa icinde 2 katlı gecekondumuz var , dedem tarafindan 1965 senesinde yapılmış olan ).Bu yasa der ki, imar ıslah planları yapıldıktan sonra , tapu tahsis belgeleri tapuya dönüşür hak sahibine verilir..Sariyer belediyesi imar islah yapip IBB ye gonderdi, lakin IBB meclis gundemine dahi almadan geri iade etti.

  2018 senesinde de imar barışı yasası kapsamında , bu 2 katlı gecekondumuz icin 7250 TL bedel ile Yapı kayıt belgesi aldık. ( Arsamız İBB arazisidir üzerindedir.Herhangi bir sosyal donaltı alanında değildir.. 151 ada 1 parsel toplam 213.727 m2 ).Bu yasa da der ki, Şayet eviniz belediye arazisi üzerindeyse yapı kayıt belgesi aldıktan sonra belediyeden satışını yapabilirsiniz. Hatta 5 sene taksit imkanıda koymuşlar yasanın içine..

  Bu 2 yasadan doğan haklarımızı gerekçe göstererek, Yapı Kayıt belgemiz ve tapu tahsis belgemiz ile IBB Gecekondu ve Mesken müdürlüğüne başvuru yaptım tapumuzu almak adına. Bana özetle ilgili birim tarafindan verilen bilgi aşağıdaki gibidir ;

  “151 ada 1 parsel 213727 m² lik tek bir parsel olarak görülüyor ( Sarıyer,Reşitpaşa mahallesi ) ve bu parselin sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi , burada herhangi bir parselasyon yapılmadan satışın yapılması mümkün görünmüyor. 2023 yılına kadar geçerli olan tapu tahsis belgesi ve bu belgenin sahip olduğu taşınmazın nasıl satışının gerçekleştirilebileceğine yönelik de kanun var.. Ancak 2981 sayılı yasaya görede tapu alamazsınız şu anda, Çünki 2981 e göre Bölgede şu an satışımız bulunmamaktadır. Satış ile alakalı ise başkanlığımızın bölge için satış kararı alması gerekmektedir. İmar uygulamasını ilçe belediye yapar, büyükşehir belediyesi de kontrol eder, onaylandıktan sonra askıya çıkar. Yapı kayıt belgesi aldığınız takdirde de bu şekilde satış mümkün görünmüyor ,o yuzden yapi kayit belgesi almanizada gerek yoktur.“

  Cevapdan görebileceğiniz üzere, her 2 yasanında net bir şekilde satışını öngörmesine rağmen, nedenini bilemediğim bir şekilde ne 2018 senesinde cikarilan Imar barisi yasasi ile nede 1984 senesinde cikarilan 2981 sayili yasa ile tapumuz verilmiyor İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından.

  Bu konuda tapumuzu almak için bana yol, yöntem ,usul gösterebilirseniz çok sevinir , hayırlı haftalar dilerim.

  • Merhaba Muzaffer Bey,

   Maalesef belediyeler kendi sorumluluklarındaki alanları satmada yetkilidirler. Bu konuda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi ve 15’inci maddesinin altıncı fıkrasına göre taşınmazın tahsisi konusunda belediye meclis kararı alınarak satabilir.

   9469 sayılı Belediye Kanunu’nda “Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir.” deniliyor. Yani hakkınız gasp edilmeyecektir.

   Daha sağlıklı bilgi için 181 nolu hattı aramanızı öneririm. Benim bilgim bu kadarına yetiyor.

   Saygılarımla.

   • Tesekkur ederim Yüksel Bey, o vakit anladıgım kadarıyla imar barışı yasasında gecen belediye arazisi rayic bedelle satılır cumlesi bi anlam ifade etmeyecek gecekondular icin. Tesekkurler

    • Aslında ifade ediyor ancak şuan belediyeler ve bakanlık arasında uyuşmazlık var. Belediyeler bu kararları görmezden geliyor. Tarafıma danışan bir arkadaşımız, belediyeye yapı kayıt belgesi ile gidip iş yeri ruhsatı talep ediyor. Normalde imar barışı kapsamında bu belgeyi alabilmesi gerekirken, belediye kat mülkiyeti kurulmadıkça vermem diyor.

     Umarım bu karşılıklı çatışma biter ve mağduriyetler giderilir.

 6. Yüksel Bey öncelikle kolay gelsin benim 173 metre tapuda tek parça arsa geçen üzerinde 3 kat ev bulunan yerim ile ilgili 1 hafta önce Gaziantep şahinbey belediyesine gittim bana arsanızın köşesinde yola ihlal (tecavüz)var siz yapı kayıt belgesi alabilirsiniz ancak kat mülkiyeti alamazsınız demişti bu genelgede yapılan 12 maddelik değişikliğin aslını nereden bulabiliriz çevre ve şehirciliğin resmi sitesinde bulamadım bu 12 maddelik değişikliğe göre alabilirim diye düşünüyorum ilginize teşekkürler

 7. İyi günler bizim 500 MK gece kondu arsamız var ama tapusuz vergi elektrik su gibi aboneliğimiz de var 1991 sen buyana imar barışı başvurumuzla birlikte yapı kayıt belgemizi aldık sonra da tekrardan düzenleyerek zemin tespit yaptırdık mimar tarafından arsamız hazine arazisinde arsanın bir kısmı yeşil Alan olarak görüküyor tutanakta bu durumda tapu başvurusu yapabiliyormuyuz

 8. Sn.Kaya,
  Hem kat mülkiyeti tapusu hem de iskanı olan villalarımız var. Tapunun niteliği kısmında onbeş adet üç katlı villa ve arsası, kat mülkiyetinin işaretlendiği bölümde dubleks konut ve kat no kısmında ise zemin ve 1.kat , iskanda ise bodrum kat ,zemin kat ve normal kattan oluşan bir bağımsız bölüm açıklaması var. Belediyeye verilen onaylı projede , bodrum kat sığınak olarak gözükmekle beraber, biz bu villayı yaşam alanı haline çevrilmiş olarak yapıcısından satın aldık . Yapıcısının isim yapmış bir müteahhit olması nedeni ile de ,bu bölüm için ayrıca iskanının olup olmadığını sormak aklımıza gelmedi . Şimdi imar affı konusu ile yaptığımız inceleme de sığınağın yaşam alanına çevrilmiş olmasının bir aykırılık olduğunu öğrendik :

  1-Tapu bilgilerine göre bizim iki katımız iskanlı , bodrum katımız iskan verildiği halde kaçakmıdır ?
  Bunu veren belediye , şimdi gelip bize kaçak işlem muamelesi yapabilir mi ?
  2-Hem tapu , hemde iskan olduğu halde bu aykırılıktan dolayı imar affı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınması gereklimidir ? CSB yetkilileri müracaata gerek yok tapu ve iskanınız var diyor . Aykırılık var deyince onlarda tereddüt ediyor ,net cevap alamıyoruz .Alınmazsa ne olur ,çünkü belediyece tarafımıza verilmiş yaklaşık 10 senelik iskanımız var. Uzun bir zamandır da belediyeyi ilgilendiren vergiler ödenmekte .Yani bu anlam da kimsenin bir eksiği yok
  3- Eğer yapı kayıt belgesi alınması gerekli ise , yapı kayıt belgesini almak için ödeme yapacağımız tutarı belirlemede brüt inşaat alanı üzerinden mi , yoksa sadece aykırılığın olduğu alanı esas alıp ödeme mi yapacağız ? Çünkü bazı belediyeler tüm alanının alınması gerektiğini , bazıları ise tam tersine sadece aykırı alanın hesaba katılması gerektiğini söylüyor . Bunun hangisi doğru ?
  4- Ayrıca toplam metrekareyi şu anki fiili duruma uyan uygulama projesi üzerinden alabilirmiyiz .? Ya da belediyedeki değeri almak daha mı doğru olur ?
  Bu konularda bizi bilgilendirirmisiniz .Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.
  İlginiz için peşinen teşekkür ederiz ,
  Saygılarımızla
  Kadriye Minik

  • Merhaba Kadriye Hanım,

   31 Aralık 2010 tarihinde yapılan değişiklik ile onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde;

   a) 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,
   b) Emsal hesabına konu alanı 1500 m2 den az konut dışı kullanımlı yapılarda,
   c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, binanın tamamının emsal hesabına konu alanı 1500 m2 den az olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda,

   sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.

   Aynı yönetmeliğin 13. Maddesi “Yapıların en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya içinde veya bahçelerinde yer üstünde veya yeraltında yapılacak sığınaklar kat maliklerinin müşterek mülkü olarak tapuya tescil edilir. Sığınaklar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir. Bu sığınaklar sığınmak amacı ile olsa dahi bağımsız olarak satılamaz, kiralanamaz, devredilemez ve amacı dışında kullanılamaz.” denilmektedir. Buradan hareketle, sizin yapınızda sığınak planlandığı ve bu alanın ise kullanım amacına uygun olmadığı tarafınızdan belirtilmiştir.

   Sığınağınız yönetmelik kapsamında zorunlu değildir. Ancak uygulama projenizde bulunması nedeniyle bu alanı yaşam alanı olarak kullanmanız aykırılık arz ediyor. Yapı kayıt belgesi için başvurabilirsiniz. Size kaçak işlem muamelesi yapamazlar ancak sığınağı projesine uygun hale getirmeniz istenilebilir. Verilecek süre içinde yapmamanız halinde yasal prosedür işler.

   Yapı Kayıt Belgesinin alınması zorunlu değildir. Tamamen kişilerin insiyatifine bırakılmıştır. Adınıza şikayet olmadığı sürece bir sorun yaşamazsınız.

   Yapı kayıt belgesi başvurunuzda ilgili bağımızın bölümde yapılan aykırılık ruhsata esas projede değişiklik oluşturuyorsa ilgili bağımsız bölümün tamamı için başvurulur. Yani brüt inşaat alanı girilecek.

   Evet, uygulama mimari projeniz üzerinden de ölçebilirsiniz. Projenin yapı ile uyumlu olduğunu tespit etmeniz gerekir. İleride sorun yaşamamak için.

   Not: Bir kaynakta (kaynağı tam hatırlamıyorum) yapı sığınağı, yapı maliklerince ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilir ancak sığınağa ihtiyaç duyulduğu an tekrar sığınak olarak kullanıma uygun olmalıdır. İptal edilmiş olma olasılığı var mı bilemiyorum.

   Saygılarımla.

 9. MERHABA YÜKSEL BEY

  İSKANI ALINMIŞ ÇATI PİYESLİ MESKEN OLARAK TAPUDA GEÇEN DUBLEX DAİREMİZİN İÇ MERDİVENİNİ İPTAL EDEREK AYRI AYRI İKİ DAİREYE ÇEVİRDİK.İMAR BARIŞINA BAŞVURDUĞUMUZDA TAPUDA DİĞER DAİRE SAHİPLERİNİN MUVAFAKATI İSTENECEK Mİ ?

 10. Merhabalar ben muğlanın bi köyünde yaşıyorum 750mkare lik bi hisseli tapuda 366mkare resmi tapulu bi arazi üzerinde tek katlı bi evimiz var evinizin resmi olarak mimar belediye onaylı bi plan projesi yok su ve elektrik aboneliğimiz bağlı 2013yılından beri oturuyoruz biz bu eve yapı kayıt belgesi aldıktan sonra plan proje gibi vesaire işlere 10-15bin lira gibi bi para daha ödeyeceğimiz söyleniyor biz bu eve sadece yapı kayıt belgesi alıp diğer işlemlere ve tapu işlemlerine girmesek olurmu yapı kayıt belgesi evin yıkılmaması için yeterlimi tapu almak istersek bu plan proje belediye ödenecek tutarlar doğrumu bilgilendirmeniz için teşekkürler saygılar.

  • Merhaba Ahmet Bey,

   Yapı Kayıt Belgesi yıkılmaması için yeterlidir. Ancak kat mülkiyetine geçmeniz arsa niteliğini değiştireceği için daha çok işinize yarayacaktır.

   Cins değişikliği yapılabilmesi için proje çözülmeli ve zemin tespit tutanağı hazırlanmalıdır. Zemin Tespit Tutanağı için ödenecek tutar; bina oturum alanı 100 m2 ye kadar 500 TL, 100 m2 yı geçen her 1 m2 için 1 TL olmaktadır. Proje için bir tarife yok. Ancak tek katlı müstakil eviniz için en fazla 2 bin TL diyebilirim. Harçlar vs bu fiyatlar dışındadır. Size biraz abartılı fiyat verilmiş.

   Tapu işlemlerinden önce arsanızda cins değişikliğinin mümkün olup olmadığını öğreniniz. Bildiğim kadarıyla planı olmayan alanlar için cins değişikliği mümkün değil.

 11. Yüksel bey mrb bilgileriniz için teşekkür ederim bir sorum olacak hazine üzerindeki evimiz için yapı kayıt belgesi aldık yaklaşık olarak burayı 40 senedir biz kullanıyoruz ve kirasınıda ödüyorduk velasıl y.belgesini aldık ama evin üzerine ev yapmak istiyorum nasıl bir yol izlenen gerekir ilginize şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba Emine Hanım,

   Arsanız imar planı olan bir bölgede ise tapuya kaydını yapabilirsiniz. Aksi halde yapılmıyor.

   Yapınızın projesi çizilecek, zemin tespit tutanağı hazırlanacak. Bunlar ile başvuru yapacaksınız. Yazımızda tarif edilmiştir aşama aşama neler yapılacağı.

 12. Merhaba
  Yüksel bey
  1997 yılında ruhsatında 4 kat izin verilen binamıza ek olarak 2 kat daha yaptık ve toplam 6 kat mevcut su anda mevcut tapuda 4 kat üzerinden kat irtifakı kurulu,
  imar barışına başvuru yapıp tüm dairelerinin bize ait olduğu bınayı kat mülkiyetine taşımak istiyoruz bu adıma ulaşmak için ilk olarak zenin tespit tutanağı tmein ettik ölçüm sonrası yan arsaya 15 cm tecavüz olduğu oraya çıktı, kan komşumuzdan muvafakat alır isek kat mülkiyetine geçebileceğimizi söylediler fakat sormak istediğim kat mülkiyeti tapusunda bu tecavüz ile ilgili tapulara serh koyulacağı bu serh ileride alım satım işlemlerinde tekrar komşu onayı gerektırirmi yada daireyi biz satarken alan kişinin satmasında sorun yaşatırmı, bina yıkılıp yeniden yapıldığında bu alanı terk edileceğinimi gösteerir sedece

  • Merhaba Ferhat Bey,

   Bu konuda diğer arsa sahiplerinden muvafakatname alınacak ve bu durumda tapunuza şerh düşülecek. İleride bu tecavüzlü durumun ortadan kalkması halinde bu şerh tapudan silinir.

   Alım – satım işlerinde sorun yaşamazsınız.

 13. yüksel bey merhaba,
  4 daireli apartmanın giriş katında bizim tapumuzda EK OLARAK GÜRÜNEN yerleri normal daire ye çevirerek kullanıyoruz fakat kat planında 3 oda tapumuzda ek olarak görünmesine rağmen biz 4 odayı eve çevirdik.1 oda ortak kullanım alanı görünüyor evi alırken mütahit bu 1 odayı sizin kileriniz olmadığı için size aittir dediğinden çevirdikDiğer dairelerinde kendine ait aynı metrakerede kilerleri mevcut.
  imar barışından yaralandık Yapı kayıt belgemizi aldık fakat tapuyu ayırarak bu giriş katı içinde tapu almak istiyoruz yapılması gereken işlem nedir.
  binanın genel iskan ve kat mülkiyeti vardır.

  cevaplarınız için teşekkür ederim

  • Merhaba Serdar Bey,

   Daireye kattığınız oda ortak alan olması sebebiyle diğer maliklerden muvafakatname almanız gerekiyor. Daha sonra bir mimar ile anlaşıp daire projenizi çizdireceksiniz. Yönetim planı revize edilmeli bu değisiklik nedeniyle.

   Yapı kayıt belgesi ve diğer belgeler ile kadastro müdürlüğüne başvurun. Gerekli ödemeleri yaptıktan sonra sizi tapu müdürlüğüne yönlendirecekler.

 14. İyi aksamlar Yüksel bey.
  Benim kentsel sit alanında iki katlı evim var.Geçen sene çatıyı kaldırıp altının duvarlarını çevirmiş,camlarını taktırmıştım.Hem alt katları korumak hemde depo düşüncesi ile..İçi boş 140 m2 bir alan var.Burası için yapı kayıt belgesi aldım.Bu haliyle tapudan kat tapusu alabilir miyim.Bu iki katli evin daireleri için üç yıl önce zemin tesbiti yaptırmış anıtlardan olur almıştım.şimdi yeniden bunların hangisini yaptırmam gerekiyor. Çatını altı bu boş haliyle tapuda işlem yapabilir miyim.Yoksa kullanılır hale getirmek mi lazım.

  • Merhaba Erden Bey,

   Tapu başvuruları sadece planlı alanlar içinde ise kabul ediliyor. Bildiğim kadarıyla sit alanları için tapu verilmiyor. Bu konuyu çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bir sorunuz.

   Yapı kayıt belgesi sizin için yeterli diye düşünüyorum.

 15. Merhaba Yüksel bey benim kendime ait arsamda 20 yıldır oturduğum iki katlı evin var üç yıl önce üzerine anca kaba inşaatını yapıp öylece bıraktığım bir dairem var imar barışı na başvurdum yapı kayıt belgesi aldıktan sonra tapu çıkarmak için ne kadar sürem var (not:arsamda tapuda hefkere görünüyor)

 16. merhaba yüksel bey;öncelikle ayırdığınız zaman ve emek için çok teşekkürler.
  ruhsatlı bir dubleks dairem var 2. kat+çatı arası yazıyor tapumda,üst katını ayrı bağımsız bölüm olarak kullanmaktayım,yani alt kat 2+1 üst kat 1+1 bağımsız bölüm halindedir,üst katına imar affından yapı kayıt belgesi alıp kiraya verebilirmiyim?(elektrik aboneliği,su aboneliği, numarataj alabilrmiyim)tapu almasam üst kata bir sıkıntı olurmu?(tapu almam için kat maliklerinin izni lazım proje değişecek gibi gibi teferruatlar olduğu için)iki kat içinde ayrı ayrı başvuru yapmak zorundamıyım?kısacası yüksel bey ben tek tapumla üst katı imar barışından faydalanarak kiraya verebilirmiyim ilerde evimi satarken gene tek tapu olarak dubleks olarak satabilirmiyim? cok teşekkürler.

 17. Merhaba,
  Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
  Mevcut imar barışı kapsamında, kendime ait tapusunda kat ittifaklı çatı piyesli daire olarak geçen dubleks dairemin, alt ve üst katları (ayrı ayrı girişli) müteahhit tarafından ayrı kullanımlı (merdivenleri içeriden değil de dışarıdan ayrı girişli yapılmış) olarak tarafıma satılmıştı. Fiziki olarak 2 ayrı daire olarak kullanılan bu iki daireye kat mülkiyeti alabilir miyim. Yani iki ayrı tapu (çatı piyesi ve normal daire) alabilir miyim. Alabilme imkanım var ise nereden başlayıp ne yapmam gerekir. Benim başvuru yapmam yeterli mi yoksa diğer kat maliklerinin de imzası vs gerekir mi?

  Teşekkürler,

 18. Merhaba Yüksel Bey,
  Kat mülkiyetli bir binanın giriş katındaki dairemizi dükkan olarak kullandığımız için Yapı Kayıt Belgesi aldık. Dairede alan artışı yok, fakat dış cepheyi projeye aykırı olarak kırarak dükkan haline getirmiştik. Burayı tapuda işyerine dönüştürmek için %100 muvafakat gerekiyor mu? Bir sorum da, dış cepheyi kırmamış olsak cins değişikliği için muvafakatname gerekir miydi? Teşekkürler.

   • Hocam teşekkürler. Yönetmelikte “kat mülkiyetli yapılarda binanın genel görünümü değişiyorsa tüm maliklerin imzası lazım” şeklinde anlıyorum. Benim istediğim, tapudaki projesinde de ön cephesi açık bir dükkan tapum olsun, bina yıkılsa da bana dükkan verilsin. Evimi dükkan yapmak için yıktığım dış cepheyi genel görünüm sayıp da tam imza isterler mi? Yoksa tek benim imzam yetecek midir? Çok teşekkürler.

    • Merhaba Selim Bey,

     Alacağınız bu tapu size bina yıkımından sonra dükkan hakkı vermeyecektir. Bu hak bina yıkılana kadar geçerlidir. Alan artışı olmaksızın başvuru yapabilirsiniz, sorun olmaz. Yine de tapu müdürlüğüne danışabilirsiniz.

 19. Merhaba Yüksel bey,

  Biz yedi kardeşiz İstanbulda 2 Katlı bir binanın altında bir dükkan ve arkasında tapusu ayrı birde çok küçük bir dükkanımız var.Emlakcıyla fiyatta anlaştık tam satıyorduk bize imar planında yeşil alan olduğunu söyledi ve kanıtladı.Belediye ilerde burayı yıkabilir dedi.Anlaştığımız fiyatı iptal etti ve bizden zaman istedi. Ne yapabiliz ne gibi hakkımız var ?

 20. Mehraba; yuksel bey:
  Benim 350 m2 arsa uzerine iki adet ikiz dubleks uc kat olup en alt kismilarda komurluk ve depo var.(1+1) (1+1): 2 bu bagimsiz bolumleri icin imar barisi icin muracat etsem buralara ayriyeten tapu ve elektirik, su, dogalgaz alabilirmiyim ve satabilirmiyim. Kat itfaki ve iskani alinmistir.
  Bilgiledirirseniz menmun olurum. İyi gunler dilerim.

 21. Yüksel bey meraba köyde bizim 30 dönüm tarlamız var imarsız ve içerisini tel le 3 e bölüp 3kardeş 3 ev şeklinde kullanıyoruz tarımsal arazi içerisinde resmî olarak Elektırık su yok imar affından faydalanıp tarla vasfını arsa ya cevirebilirmiyiz 3 tapuya nasıl bölebiliriz

 22. Merhabalar yükselbey köyde yıkik bir evimiz vardı 2015 de evi tadilat yaptik tapusunu aldik annemin üzerine elektirik su baglandı kullanıyoruz.ama evin tapunun içinde olmadigıni ogrendik sonrasinda arsa evin yan tarafinda çiktı yapı kayit belgesine baş vurduk internet uzerinden indirdik almamız gereklimiydi bu belgeyi aldigimiz belgeyi ne yapmaliyız bilgi verirseniz seviniriz teşekürler.

 23. Yüksel bey mrb sorunum şöyle 1989 yılında belediye tarafından tapu tahsis belgesi verilen bir yerimiz var elektrik ve su aboneliği var emlak vergileri yatıyor kapı numarası yıllardır var burası bir ilçenin mahallesi fakat bu evin bulunduğu yer mera arazisi olarak geçiyor ben buraya yapı kayıt belgesi aldım belediyeye başvurduğumda mera olarak geçen bu yerde belediye imar çalışması yapmadığı sürece tapunuzu alamazsınız diyor sizin bir öneriniz varmı? nasıl bir yol izlemeliyim yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

 24. İyi akşamlar Yüksel bey. Hazineye ait taşınmaz üzerindeki 15 metrekareye sahip ticari niteliğe sahipi bir bölümlük yapı için, yapı belgesi aldım. Buranın tapusunu alma imkanım var mıdır? Alma imkanım var ise süreç nasıl işliyor bu konuda bilgi verebilme imkanımız var mıdır?

 25. Merhabalar, 2015 tarihinde bitmiş kaçak alanı bulunan ve kaçak alanı bulunduğu halde yapı kullanma izni bulunan bir dükkanım var ( kaçak kısım 2. katta ) … fakat mütehait bu 2. katın kaçak kısmının üstünü son derece çürük bir çatı ile kapatmış bende bu çatıyı yıktırdım ve tabla betonu ile kapatmak istiyorum… yapı kayıt belgem var ve ek inşaat alanı ihdas etmeyeceğim 6 adet kolon dikip tabla betonu ile inşaatı tamamlasam sıkıntı yaşarmıyım ?

  Birde ; ilgili dükkan 120 daireden oluşan 3 blok lu bir sitenin önünde ve dükkanların bulunduğu blok ayrı bir blok olan ( sadece tek katlı ve benim dükkanımın olduğu 2 katlı ) dükkanlardan oluşan bir blok ve yapı kullanım izini AYRIı olan ( blok blok ayrı ayrı izinler alınmış ) blokta… özetle kat irtifaklı tapulu yapı kullanım izni olan kaçak kısım içinde yapı kayıt belgemi aldım toplam da 120 daire benim dükkanım hariç 8 dükkan ile birlikte 128 farklı malik 11 dönüm lük tek site tapusunda …. ben yapı kayıt belgesi ile 128 kişi ile uğraşmadan tapu alabirmiyim ?

 26. Yüksel bey merhaba,
  Bizim iki otak 1250 m2 imarlı arsamız vardı. İmar planına göre ifraz yapılamıyordu. Biz ortakla ortadan ikiye böldük. O bir tarafını, bende diğer tarafını kullanıyoruz. Bu arada ben kullandığım tarafa bir bina ve depo yaptım. O da kendi tarafına bir şeyler yaptı. Ben imar affına müracaat ettim ve bina ve depo için yapı kayıt belgesi aldım. Bizim ortak müracaat etmedi. Ben şimdi kendi tarafımdaki bina ve deponun müstakilen tapusunu çıkarttırabilirmiyim? Böylelikle arsamızda otomatikman bölünmüşmü olur? İleride bunu satmak istersem diğer arsa ortağımla bu satış esnasında problem yaşarmıyım? Bu konularda fikirlerinizi bildirmenizi rica eder, bilvesile hayırlı günler dilerim.

 27. Merhaba Yuksel Bey
  Bir sorum olacakti.
  Imar affindan yararlandim ve yapi kayit belgemi almistim. Daha sonra hisseli bulundugum ve hissedarlar bir kac kisi birleserek yapi kayit belgemi iptal ettirdiler daha sonra elektrik ve su abobeligimi iptal ettirdiler. mahkeme acarak ortakligin giderilmesi davasi actilar. Evimin yikilacagini soylediler. sormak istedigim sorular su yonde.
  arsama yapmis oldugum evimi yiktirabilirler mi
  yapi kayit belgemi tekrar alabilir miyim.
  iptal olan elektrik su aboneligimi geri alabilir miyim
  ortaklik bitirme mahkeme sonucu satisa giderse evim yikilir mi?
  Cevaplariniz icin tesekkur ederim

 28. Yüksel bey iyi akşamlar. iki katlı tersine dublex kat irtifakli 4 daire ve arsa için de bu şekil iki blok var.mutait kactigindan binalara iskan alamadık belediye alamazsınız imar barışına baş vurun dedi bizde imar barışına baş vurduk bloklara ayrı ayrı yapi kayit belgesi aldık biz iskan alamadigiz için ikat irtifakli dört dairelik bloğa tersine dublex yerleri de ayırmak için 6 bağımsız bölüm diye baş vurduk .yani kat irtifakli 4 daireyi dublexleride ayırarak 6 adet tapu çıkartmak istiyoruz ne yapmamız lazım saygılarla

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.