Şantiye Şefliği Yönetmeliğinde Sona Gelindi! Neler Değişiyor?

Şantiye Şefliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelik hazırlamaktadır. Hangi yapılarda şantiye şefliği olmayacak? Kimler Şantiye Şefliği yapabilecek? Şantiye şefinin görevleri neler? Hepsi haberimizde...

3
17078
- Advertisement -

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” hazırlanmaktadır. Taslak metni tamamlanmış olan yönetmelik üzerinde son görüşler alınmaktadır. Tahminimizce 2019 yılı ile yürürlüğe girecektir. Peki, Yönetmeliğin taslak metni ile neler değişti?

Hangi Yapılar Yönetmelik Kapsamında Değil?

Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda şantiye şefliği zorunlu değildir. Yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenilecektir. Bunun için yapı sahipleri geçici olarak yetki belgesi numarası alacaklar.

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kalan yerlerde
yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi bulundurulması zorunlu olmayacaktır. Bunun dışındaki yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu olmaktadır.

Şantiye şefliği şartlarını taşıması halinde yapı müteahhidi de şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Kimler Şantiye Şefliği Yapamayacak?

a) Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki  faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince.

b) Herhangi bir suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) Tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar.

ç) Sağlık durumu şantiyelerde görevini devamlı olarak yapmasına engel teşkil edenler.

Teknik Öğretmen ve Teknikerler Şantiye Şefliği Yapabilecek

Şantiye şefinin, yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun mimar, inşaat  mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olacaktır.

Beş Şantiye Şartı Değişmiyor!

Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemeyecek ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam yapı inşaat alanı sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Aynı Parselde Bulunan Tüm Yapılar Tek İş Sayılacak

Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilecek.

Şantiye Şefleri Kaç Metrekareden Sorumlu Olacak?

Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği işlerin yapı inşaat alanı toplamı 30.000 metrekareyi geçmeyecektir. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde ise bu değer 150.000 metrekareyi geçmeyecek ve şantiye şefi aynı anda başka bir yapım işinin şantiye şefliği üstlenemeyecektir. 

Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilecekler.

Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapıların şantiye şefliğinde MİMAR veya MÜHENDİS ünvanlı, palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı vb. temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma vb. zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde ise şantiye şefinin İNŞAAT MÜHENDİSİ olması zorunlu olacak. Bu işlerde teknik öğretmen ve tekniker şantiye şefi olarak görev alamayacak.

Şantiye Şeflerinin Görev ve Sorumlulukları Neler Olacak?

1- Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumlu olacak.

2- Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir
örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu kapsamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir.

3- Şantiye şefi, inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlayacak.

4- Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamayacaktır.

5- Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde, istifasını yapı müteahhidine ve aynı
zamanda ilgili idaresine yazılı olarak bildirir.

6- Şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı ile ilişiğinin kesilmesi hâlinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde denetim sorumlularına ve ilgili idareye bildirilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.

7- Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirecek.

(8) Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta;

a) Yapım/yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları İdaresine,

b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere, derhal bildirmek zorundadır.

(9) Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorundadır.

İdarenin Görevleri Neler Olacak?

1- Yapım işinin konusuna, niteliğine, büyüklüğüne ve imalâtın özel ihtisas
gerektirip gerektirmediğine göre şantiye şefinin uygun meslek grubundan olup olmadığını kontrol etmek,

2- Yapı müteahhidi ile yapılan hizmet sözleşmesini istemek,

3- Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına dair Sicil Durumu Taahhütnamesini istemek,

4- Herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilgili gerekli yasal işlemleri
başlatmak,

5- Mimar ve mühendis şantiye şeflerinin yaptıkları işlere ilişkin bilgileri ilgili meslek odasına bildirir. Bunların imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezalarını ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem yapılmak üzere, ilgili meslek odasına ve e-Şantiye Şefi sistemine işlenmek üzere Müdürlüğe altı gün içinde bildirmek,

6- Kanunun 32 nci maddesi kapsamında imar mevzuatına aykırı fiillerden dolayı verilen
müteahhitlik yetki belgesi numarası iptal kararlarına konu edilen yapılarda görevli şantiye şefi mimar veya mühendislerin durumu, İdaresince üyesi bulunduğu meslek odasına bildirmek,

7- Toplu yapı niteliğindeki işleri belirleyerek e-Şantiye Şefi sisteminde gerekli kayıtları yapmak,

8- Görevden ayrılan şantiye şeflerini e-Şantiye Şefi sistemine işler, bu yapılarda yeni şantiye
şefi görevlendirilinceye kadar yapının devamına müsaade etmemek,

9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında
bildirimde bulunulan şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odalarına bildirmektir.

inşaport.com ücretsiz aboneliği

Haftalık bültenimize abone olun, yeni içerikleri kaçırmayın.

Abonelik işleminiz tamamlandı.

Bir hata meydana geldi, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.

3 YORUMLAR

  1. Makine mühendisi olarak biz kac yıl emek verdik.Santiyelerde maalesef tam zamanlı sigorta da yatmıyor. Yeni madde olarak tam zamanli calismama demisler peki biz nasıl prim doldurcaz.Bu arkadaşlar müteahhitlerin sigorta yapmadıklarını bilmiyor yada bilmek istemiyor.Biz devlet memuru değiliz yan gelip yatıp para kazanmiyoz.Ek işle kendimizi idare ediyoruz.Once maaşlara zam yapın sonra elimizden ek işimizi alın.Bu gidişle sizi başa getiren bu millet sizi bir gün indirir.Bunu unutmayın.

    • Bende yapi ogretmeni olarak 4 yil aldigin egitimin aynisini alip ustune formasyon aliyorum bana imza yetkisi vermiyor bu ne perhiz bu ne lahana tursusu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.