Şantiye Şefliği Yönetmeliğinde Sona Gelindi!

Şantiye Şefliği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelik hazırlamaktadır. Hangi yapılarda şantiye şefliği olmayacak? Kimler Şantiye Şefliği yapabilecek? Şantiye şefinin görevleri neler? Hepsi haberimizde...

72
35373

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; şantiye şefi çalıştırılması mecburi yapılara ve yapım işlerinde görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” hazırlanmaktadır. Taslak metni tamamlanmış olan yönetmelik üzerinde son görüşler alınmaktadır. Tahminimizce 2019 yılı ile yürürlüğe girecektir. Peki, Yönetmeliğin taslak metni ile neler değişti?

Hangi Yapılar Yönetmelik Kapsamında Değil?

Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda şantiye şefliği zorunlu değildir. Yapı müteahhitliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenilecektir. Bunun için yapı sahipleri geçici olarak yetki belgesi numarası alacaklar.

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kalan yerlerde
yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi bulundurulması zorunlu olmayacaktır. Bunun dışındaki yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu olmaktadır.

Şantiye şefliği şartlarını taşıması halinde yapı müteahhidi de şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Kimler Şantiye Şefliği Yapamayacak?

a) Mahkeme veya üyesi olduğu meslek odası tarafından süreli veya süresiz olarak mesleki  faaliyette bulunmaktan yasaklananlar yasaklılık süresince.

b) Herhangi bir suçtan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) Tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar.

ç) Sağlık durumu şantiyelerde görevini devamlı olarak yapmasına engel teşkil edenler.

Teknik Öğretmen ve Teknikerler Şantiye Şefliği Yapabilecek

Şantiye şefinin, yapım işinin gerektirdiği ve imalatın niteliğine uygun mimar, inşaat  mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olacaktır.

Beş Şantiye Şartı Değişmiyor!

Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemeyecek ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam yapı inşaat alanı sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Aynı Parselde Bulunan Tüm Yapılar Tek İş Sayılacak

Farklı yapı ruhsatları alınmış olmakla birlikte, aynı parselde yer almak ve istinat duvarı, havuz gibi ana yapının eklentisi olmak kaydıyla, birden fazla yapıdan oluşan inşaatlar, tek yapım işi olarak kabul edilecek.

Şantiye Şefleri Kaç Metrekareden Sorumlu Olacak?

Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebileceği işlerin yapı inşaat alanı toplamı 30.000 metrekareyi geçmeyecektir. Ancak yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde ise bu değer 150.000 metrekareyi geçmeyecek ve şantiye şefi aynı anda başka bir yapım işinin şantiye şefliği üstlenemeyecektir. 

Bakanlıkça belirlenen mimarlık hizmetlerine esas yapı sınıflarından birinci, ikinci ve üçüncü sınıf yapılar ve bodrumları ile birlikte toplam beş katı ve yapı inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapılarda teknik öğretmenler, 1.500 metrekareyi geçmeyen yapılarda ise teknikerler meslek alanlarına uygun olarak şantiye şefliğini üstlenebilecekler.

Spor tesisleri, sinema, tiyatro, konser salonu, kongre merkezi, müze, eğitim kurumu, yurt, sağlık tesisi, haberleşme ve ulaşım tesisleri, itfaiye, karakol, kışla, cezaevi, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, kuleler, hangar yapıların şantiye şefliğinde MİMAR veya MÜHENDİS ünvanlı, palplanş, kazık, zemin ankrajı, deprem yalıtımı vb. temel sistemleri ve iksa yapıları ile kazı işlerinde, jet-grout, zemin sıkıştırma vb. zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde, kayadan oyma depo işlerinde, ayaklı su depoları işlerinde ise şantiye şefinin İNŞAAT MÜHENDİSİ olması zorunlu olacak. Bu işlerde teknik öğretmen ve tekniker şantiye şefi olarak görev alamayacak.

Şantiye Şeflerinin Görev ve Sorumlulukları Neler Olacak?

1- Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumlu olacak.

2- Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak ve belgelerinin bir
örneğini şantiye dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu kapsamda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalışanlar yetki belgeli usta olarak kabul edilir.

3- Şantiye şefi, inşaat, tesisat ve yıkım işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makina ve ekipman kullanılmasını sağlayacak.

4- Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamayacaktır.

5- Şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde, istifasını yapı müteahhidine ve aynı
zamanda ilgili idaresine yazılı olarak bildirir.

6- Şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı ile ilişiğinin kesilmesi hâlinde, bu durum yapı müteahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde denetim sorumlularına ve ilgili idareye bildirilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.

7- Şantiye şefi, yapının fenni mesullerin/denetçi elemanların talimatlarına uygun olarak inşa ettirilmesinde, görev aldığı şantiye ile alakalı her türlü defter, tutanak ve benzeri belgelerin muhafazasında, düzenlenmesinde ve imzalanmasında ilgili imar ve denetim mevzuatının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirecek.

(8) Şantiye şefi, görev almış olduğu inşaatta;

a) Yapım/yıkım işleri sebebiyle çevre yapılarda oluşan veya oluşması muhtemel hasarları İdaresine,

b) Meydana gelen iş kazalarını 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda öngörüldüğü şekilde ilgili mercilere, derhal bildirmek zorundadır.

(9) Şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorundadır.

İdarenin Görevleri Neler Olacak?

1- Yapım işinin konusuna, niteliğine, büyüklüğüne ve imalâtın özel ihtisas
gerektirip gerektirmediğine göre şantiye şefinin uygun meslek grubundan olup olmadığını kontrol etmek,

2- Yapı müteahhidi ile yapılan hizmet sözleşmesini istemek,

3- Mimar ve mühendis şantiye şeflerinden ilgili idaresince, yapı ruhsatı düzenleme aşamasında, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına dair Sicil Durumu Taahhütnamesini istemek,

4- Herhangi bir şekilde gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile ilgili gerekli yasal işlemleri
başlatmak,

5- Mimar ve mühendis şantiye şeflerinin yaptıkları işlere ilişkin bilgileri ilgili meslek odasına bildirir. Bunların imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezalarını ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararlarını, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem yapılmak üzere, ilgili meslek odasına ve e-Şantiye Şefi sistemine işlenmek üzere Müdürlüğe altı gün içinde bildirmek,

6- Kanunun 32 nci maddesi kapsamında imar mevzuatına aykırı fiillerden dolayı verilen
müteahhitlik yetki belgesi numarası iptal kararlarına konu edilen yapılarda görevli şantiye şefi mimar veya mühendislerin durumu, İdaresince üyesi bulunduğu meslek odasına bildirmek,

7- Toplu yapı niteliğindeki işleri belirleyerek e-Şantiye Şefi sisteminde gerekli kayıtları yapmak,

8- Görevden ayrılan şantiye şeflerini e-Şantiye Şefi sistemine işler, bu yapılarda yeni şantiye
şefi görevlendirilinceye kadar yapının devamına müsaade etmemek,

9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş yerinde yapılan teftiş sonucu haklarında
bildirimde bulunulan şantiye şeflerinin durumlarını, kayıtlı oldukları meslek odalarına bildirmektir.

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

72 YORUMLAR

 1. Merhaba yüksel bey;

  Özel sektörde şantiyeci İnşaat mühendisi olarak çalışıyorum.
  2020 yılında uygulama denetçisi belgemi aldım.
  Şu anda bu belgem ile aynı anda şantiye şefliği yapamıyorum diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin lütfen.
  Fakat bu uygulama denetçisi belgemi yapı denetimde kullanıyor iken, proje çizip proje müellifliği yapabiliyor muyum ?
  veya özel sektörde şantiyeci inşaat mühendisi olarak çalışıyor iken, aynı anda yapı denetimde uygulama denetçisi olarak görev alabiliyor muyum ( aynı anda 2 yerdede sigortalı olacağım )
  Bilgi verirseniz sevinirim.
  Saygılarımla

 2. Peki şantiye şefliğinde aldığımız her iş için minimum aylık 6 gün mü sigortalı gözükmek zorundayız.
  Sözleşmede örneğin günlüğü 1.5 saatten aylık 6 gün diye belirtsek toplam 5 iş hakkımızı bu 6 gün içine sığdırabilirmiyiz.
  Kalan 24 günümüde mevcut iş yerimde gözükcem bu şekilde sgk bir sorun yaratırmı acaba

 3. Merabalar yüksel bey İnşaat Teknikerleri TUS olarak imza atabilirlermi ve aynı anda hem şantiye şefliği hemde tus olarak imza atabilirmiyiz iki farklı işte

 4. Bir de acaba başka bir işte başka bir ünvanla tam zamanlı çalışırken aynı anda başka bir müteahhit firmayla şantiye şefi sözleşmesi tam zamanlı değil de mesela ayda 10 gün sigortalı olarak çalışabilir miyiz sözleşmeyi bu şekilde yapsak bir problem olur mu? böyle bir imkan var mı?

 5. merhabalar tam zamanlı bir işte çalışmaktayım. İnşaat teknikeriyim yeni yönetmelikten sonra imza atma yetkisi tam zamanlı çalışanlar için kalktı mı acaba? Yeni yönetmelikten sonra imza atanlar var ruhsatlara bilgilendirir misiniz?

  Teşekkürler.

 6. Merhaba 2018 Kasım ayında 3 tane şantiye şefliğine imza atmıştım. Yönetmelikten yeni haberim oldu tam zamanlı makine mühendisiyim ve tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Ne yapmam gereklidir?

 7. Yüksel bey iyi çalışmalar. Şantiye şefi onay bekleyen hesap başvurusu mevcuttur diyor. Beklememiz mi lazım yoksa çevre ve şehircilik bakanlığının bir birimine gitmemiz mi lazım. Ayrıca tam zamanlı çalışmaz demişsiniz. Çalışmayıp yada part time yapıp şantiye şefliği yaparcasın isterseniz demişsiniz. Ama bu duruma hakim değiliz. Ne olur basıl olur. Çevre ve şehircilikten mi bakacaz şantiye şefliği yapmak için metre kareye göre ücretleri bellimidir bilginiz varsa aydınlatırmısınız.

  • Merhaba Yasin Bey,

   Onay size ait ise e-devlet sisteminden bu başvuruya onay vereceksiniz. Siz onayladıysanız ya arsa sahibi ya da belediye onayı kalmıştır.

   Yönetmeliğe göre tam zamanlı çalışanlar yani tam zamanlı sigortası yatanlar şantiye şefiliği yapamaz. Herhangi bir yerde tam zamanlı sigortanız yatıyor ise size sorun yaratır. Ya çıkış vereceksiniz ya da kısmi süreli sözleşme imzalayıp ona göre sigortanız yatacak.

 8. Merhabalar
  Peki şantiye şefi olarak imza yetkimizi nasıl alacağız oda kayıt belgeside yok bakanlıkta bu konu hakkında pek bilgi sahibi değil. Bizlere şantiye şefliği belgesi verecekler mi?
  Şimdiden teşekkür ederim

 9. İnşaat teknikeri şuan şantiye şefliği yapabiliyor mu onayladı mı acaba yüksel bey. Ayrıca oda kaydı gerekli mi bunlar hakkında bilgi verirmisiniz

  • Merhaba Mehmet Bey,

   Yönetmelik onaylandı ve 3 ay sonra yürürlüğe giriyor. Oda kaydı konusunda bir bilgi yok. Başvurular internetten yapılıyor.

   Başvuru tamamlandıktan sonra yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihte imza atabilecekler.

 10. tam zamanlı bir işte çalışanlardan kastı nedir bunun kontrolü nasıl yapılacak şuan da biryerde çalışıyorum ama şantiye şefliği de yapıyorum bu kalkacak mı acaba

 11. Şuan teknikerlere imza yetikisi verildi mi onaylandı mı net bilgisi olan var mı
  1500 m2 mi sadece var yoksa 1500 m2 5 adet şantiyeye mi atacak bunları net bilen var mı acaba

 12. Bence inşaat muhendisliği komple kaldırılsın,binlerce inşaat mühendisi şuanda işsizken diğer bölümlerden arkadaslar şantiye şefliğinin derdine düşmüş

 13. Benim anlamadığım konu zemin iyileştirme vb. İşlerin olduğu inşaatlaarda sadece inşaat mühendisi oluyor. Yeni yönetmelikte zaten iyileştirme olmayan inşaat yok gibi bu durumda şantiye şefi sadece inşaat muhendislerinden başkası olamıcak gibi değilmi

 14. Merabalar makine mühendisleri şantiye şefliği yapabileceklermi ilerki yıllarda. Ve bunun netliği ne zaman kanıtlanacak, ayrıca şantiyelerde makine müh. Şantiye şefi olarak iş bulma şansı nedir inşaat müh veya mimara göre

 15. Yasa çıktı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun tüm tekniker meslektaşlarıma inşallah hakkımızda hayırlısı olsun kardeşlerim.selam olsun bu güzel zaferde emeği geçenlere.

 16. 1500 m2 nedir mantikli sallayin biraz millete operasyon cekip duruyosunuz 1500 m2 ye mi sigdiricaz 5 şantiyeyi zaten bakanlığın sınırlamış olduğu alanlar ve denetleyebilicemiz alanlar gayet net 8500 ve 3b dâhil diyor bu daha neyin cekememezligi anlamıyorum.şantiye şefliği,Denetleme alanından az olamaz bu gayet acıktır.

 17. Elektrik ve makine mühendisleri inşaatın neyinden anlayabiliyor ki şantiye şefliği yapabiliyorlar. Piyasada kendini yetiştirmiş inşaat mühendislerinden çok daha kaliteli ve bilgili inşaat teknikerleri var. Görüyoruz. İmza atıp parayı cebine indiriyor 1 kere şantiyeye uğramıyorlar. Teknikerlerin hakkı yenmemeli ayıptır günahtır bırakın bu kıskançlığı

   • ben teknikerim kardeşim idecad de sta4cad de biliyorum render da alıyorum 3dmax de biliyorum lumion da sketchup da tüm autodesk yazılımlarını da biliyorum şantiyelerde neyin nasıl yapılması gerektiğini de biliyorum iş tasarım dekorasyon ince içlerde nasıl maliyetin düşürülebileceğine kadar bilgi birikimim var bunların yanında gereksiz de olsa elektrik su tesisatı anahtar teslimini de biliyorum yani ben senin bilidiğin statikten de iyi statik elektrik müh. arkadaşının bildiğinden de iyi kablo tesisat metraj bilgisi mimar arkadaşından da iyi mimari ve belediye projeleri proje evrakları işlerini biliyorum.. Havlamayın herkes ekmeğinin derdinde. Tek işiniz “bon mohondosom” diye cakasatmak

    • Tekniker burada ne demek istemiş acaba.. Ben de şahsen İnşaat teknikerliğinden mühendisliğe dikey geçiş yaptım, okurken de çalıştım ve yıllarca senin bahsettiğin konuları ben de yaptım. Ama mühendis olmak bunları yapabilmek değildir. Mühendis olmak bunları bilen insanları yönlendirmek, kontrol etmektir. Yoksa tekniker olmayanlar da bu yazılımları bilebilir, operatörlük yapabilir. Önemli olan sta4cad ya da idecad farketmez, bir tasarım yaptığında o tasarımla insanların hayatlarının sorumluluğunu alabilecek düzeyde olup olmamanız. Ayrıca mühendis olmuş olabilirim, istedim ve oldum. Emin ol eğer sen de istersen olabilirsin, kimse sana engel değil. İnsanları yaftalamak ya da karşılaştığın bir kaç mühendis ile tüm mühendisleri zan altında bırakıp kötülemek, elinden başka bir şey gelmeyenlerin yeteneğidir..

 18. evet bence de yazıklar olsun ama TEKNİKERLERE İMZA YETKİSİ VERİLDİĞİ İÇİN DEĞİL, ŞİMDİYE KADAR TMMOB YÜZÜNDEN İPTAL EDİLEN HAKLAR İÇİN. bu işin 2 yada 4 yıl okunmuş olması baz alınmaz arkadaşlar burada isimden de anlaşılacağı gibi teknik eleman mühendis olmak şartı olmalı. tabiki 4 yıl okumuş mühendisle aynı kefeye konulmayacak onların hakkı daha fazla daha üstün olmalı ama bunu yaparken piyasada, bürolarda, yapı denetimde, şantiyelerde hep teknikerler yoğun şekilde çalışıyorken ve düşük maaş alıyorken bunların hakkı da yenmemeli. kısıtlı işler olsun ama imza yada yardımcı kontrol elemanı hakkı olsun. inşaat ile hiç bir ilgisi olmayan elektrik makine mühendisleri ruhsat üzerinde şantiye şefi oluyorken inşaatın yerini dahi bilmiyorken sadece üzerindeki 5 işi doldurmanın derdindeyken teknik elemana hiç bir görev vermemek aptallıktır.

 19. Makine mühendisi olarak biz kac yıl emek verdik.Santiyelerde maalesef tam zamanlı sigorta da yatmıyor. Yeni madde olarak tam zamanli calismama demisler peki biz nasıl prim doldurcaz.Bu arkadaşlar müteahhitlerin sigorta yapmadıklarını bilmiyor yada bilmek istemiyor.Biz devlet memuru değiliz yan gelip yatıp para kazanmiyoz.Ek işle kendimizi idare ediyoruz.Once maaşlara zam yapın sonra elimizden ek işimizi alın.Bu gidişle sizi başa getiren bu millet sizi bir gün indirir.Bunu unutmayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.