Yapım İşleri İhale Mevzuatı 'nda Hangi Değişiklikler Yapıldı

08 Ağustos 2019 Tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri İhale Mevzuatı değişiklikleri firmalar için çok önemli olmaktadır.

Yapılan Köklü Değişiklikler Neler?

“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Yapım İşleri İhale Mevzuatı ‘nda köklü değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe giriyor. Yani ilanı ve yazılı duyurusu 19 Ağustos 2019 ve sonrasında olan yapım işlerinde bu değişikliklere uyulacak. Peki, mevzuatta neler değişti? Hepsini maddeler halinde inceleyelim…

Bazı ihale usullerinde fiyat farkı verilmeyecek!

– Pazarlık Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ve Açık İhale Usulü ile ihale edilen yapım işlerinde, yapım işinin süresi içerisinde fiyat farkı verilmeyecek. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde fiyat farkı verilebilecek,

– Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin tespitinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ilgili genelge dikkate alınabilecek,

İş yerini geç teslim alan yükleniciye süre uzatımı yok!

– Yüklenici belirlenen süre içinde yer tesliminde hazır bulunmaz ise idare tarafından görevlendirilen komisyon durumu tutanak altına alacak ve işin süresini başlatacak olup yüklenici iş yerini geç teslim aldığı için idareden süre talep edemeyecek,

– Hak ediş raporları imzalanıp idareye sunulduktan sonra 30 gün içinde onaylanacak, onaydan sonra 30 gün içinde tahakkuka bağlanacak ve idarenin sözleşmede belirttiği süre içinde ödenecek,

– Fiyat farkları, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt endeksleri de içeren düzenlemeye göre yapılacak,

İdare, bizzat yüklenicinin yapacağı işleri belirleyebilecek!

– Bizzat yüklenicinin yapması gereken işler idarece belirtilebilecek olup bu işler alt yükleniciye yaptırılamayacak,

– Alt yükleniciye sözleşme bedeline göre belli oranlarda işler verilebilecek olup bu oran tek alt yüklenici için %30’u, tüm alt yükleniciler için %50’yi aşmayacak, ancak, idare isterse bu oranlarda değişiklik de yapabilecek,

Alt yükleniciye doğrudan ödeme yapılabilecek!

– İhale dokümanında belirtilmesi halinde doğrudan alt yükleniciye ödeme yapılabilecek,

– Yükleniciye, iş programına göre iş başında bulundurmadığı makine, teçhizat ve ekipmanı için ceza kesilebilecek,

Yüzde 15’i aşan cezalar fesih nedeni!

– Kesilen cezalar hiçbir şekilde ilk sözleşme bedelinin % 15’ini geçmeyecek olup bu oranı aşması halinde kesin teminat gelir kaydedilecek ve sözleşme feshedilecek,

– İdare, yeni birim fiyat tespit edilmesinin muhtemel olacağı işlerde sabit bir kar ve genel gider oranı belirleyebilecek,

– Yüklenici, geçici kabul noksanları ve kesin hesap için ister teminat mektubu verebilecek isterse hak edişten kesinti yapılmasını isteyebilecek,

Teminatlar haczedilemeyecek!

– Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemeyecek ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak,

– İmalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de iş programı hazırlanırken göz önünde bulundurulacak,

Elektronik ortamda belge düzenlenebilecek ve onaylanabilecek!

– Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan belgeler idarece elektronik ortamda düzenlenebilecek ve işlemler elektronik ortamdan takip edilebilecek,

– İdare, uygulama projelerinde değişiklik yapılmasını yükleniciye bedelini ödeyerek talep edebilecek,

– Proje değişikliği nedeniyle iş eksilişi olması durumunda, iş eksilişi kapsamındaki imalatların fiyatlarının hesaplanmasında yeni fiyat tespit esaslarına uyulacak,

– Yapı denetim görevlisi için inşa edilen binalar/barakalar sözleşmede belirtilmiş ise yüklenici tarafından bedelsiz olarak kaldırılacak, aksi halde idare bu yapıları kaldıracak olup bedelini de yükleniciden talep edebilecek,

İş programı onayı alınmazsa para cezası uygulanacak!

– Yüklenici, iş yerinin teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde iş programı hazırlayacak ve idarenin onayına sunacak, idarenin onaylamama gerekçelerini yükleniciye sunduğu tarih itibariyle 5 gün içinde iş programında gerekli düzeltmeleri yapıp onaya sunacak, yine onay alamaması halinde gecikilen her gün için günlük gecikme ceza bedelinin %10’u oranında ceza ödeyecek,

– İş programının revize edilmesini gerektirecek her durum için idarenin tebliğ tarihinden itibaren yüklenici 7 gün içinde gerekli düzeltmeleri yapacak ve idarenin onayını alacak, aksi halde gecikilen her gün için günlük gecikme ceza bedelinin %10’u oranında ceza ödeyecek,

Kimler alt yüklenici olamayacak?

– İhale edilen işte;

  • 4734 sayılı KİK’in
   • 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılacak olanlar,
   • 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar,
   • 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar,
   • 53 üncü maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen yabancı istekliler,
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar,
  • Ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunanlar ile işin ihalesine teklif veren istekliler,
  • Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları

alt yüklenici olarak çalıştırılamayacak,

– BII/BIII grubu işlerde, sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt yükleniciye yaptırılamayacak,

İş artışları ihale tarihindeki değerlere göre tespit edilecek!

– Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığı, durumun gerçekleştiği andaki fiyatların ihale tarihi fiyatlarına dönüştürülmesi ile belirlenecek,

– Yüklenici ile İdare yeni birim fiyat tespitinde uzlaşamaz ise fiyat tutanağı idare tarafından onaylanmadan taraflar arasında anlaşmazlık tutanağı düzenlenecek ve idare tarafından 10 gün içinde bakanlığa iletilecek,

Benzer birim fiyatlarda sınırlama yapılacak!

– Yeni eklenecek birim fiyat ile benzerlik gösteren durumlarda, benzerlik gösteren birim fiyat ile yeni birim fiyatın oranı 0,90 aşmayacak (yaklaşık olarak %11,1 oranında bir artışa kadar izin verilecek),

– İdarenin ihtarına rağmen yüklenici bakım ve onarım düzeltme sorumluluğunu yerine getirmiyor ise, verilen sürenin bitiminden itibaren günlük gecikme cezasının %10’u oranında yükleniciye ceza kesilecek, bu süre 30 günü aştığında, idare isterse düzeltmeleri yaptırabilecek ve yükleniciden bu bedeli alabilecek,

Cezalı çalışma süresi içinde her gün para cezası uygulanacak!

– Cezalı çalışma süresi içerisinde işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanacak,

– İdare istese de istemese de, yüklenici kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütecek,

Hakedişin tahakkuka bağlanma süresi uzadı!

– Hakediş raporu yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde tahakkuka bağlanması gerekliydi. Artık hakediş raporunun idareye verildiği tarihten başlamak üzere 30 gün onay, 30 gün de tahakkuka bağlanma süresi olacak,

– İdare, geçici kabulden kesin kabule kadar olan süre içerisinde bir kez ek geçici hakkediş raporu düzenleyebilecek,

– Yüklenicinin idareye borçlu kalması durumunda tasfiye edilmeyecek olup bu borç tahsil edilecek,

– Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmaksızın sözleşmenin feshedilmesi ve yüklenicinin idareye borçlu çıkması durumunda idare 15 gün süreli ihtar çekecek, bu sürede ödeme yapılmaz ise bu borç kesin teminattan kesilecek, kesin teminatın yetersiz kalması durumunda ise genel hükümlere göre tahsil edilecek,

– Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler tamamlanmadan geçici kabul tutanağı onaylanmayacak,

Teminat süresindeki bakım onarım masrafı yükleniciye ait!

– Yüklenici, teminat süresi içerisinde yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetlerinin verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parça değişimi yapılmasına ilişkin giderleri karşılayacak,

– Yüklenici belirlenen tarihte kesin kabul başvurusunda bulunmaması halinde idarece re’sen kesin kabul işlemlerine başlanabilecek,

– Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenebilecek,

– Sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan işlere ilişkin teminat tutarları yükleniciden tahsil edilmeyecek,

Süresinde tamamlanamayacak işler fesih nedeni olacak!

– İdare, yüklenicinin iş programı gerisinde kalması ve kalan işleri fen ve sanat kurallarına göre sözleşme süresinde tamamlamasının mümkün olmadığı durumda sözleşmeyi feshedebilecek,

– Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilebilecek,

Yüklenici kusurunda sözleşme feshedilirse ne yapılacak?

– Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle feshedilmesi halinde;

  • Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye borçlu kalması halinde borcun tahsilinin,
  • Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar güncellenmesi sonucunda oluşan farkın tahsilinin,
  • Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin,

genel hükümlere göre yapılacak,

– İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren idareye sunma süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete‘de yayınlanmış olup haberin içeriği bu mevzuat değişikliklerinden faydalanılarak “Yapım İşleri İhale Mevzuatı ‘nda Hangi Değişiklikler Yapıldı?” başlıklı makale hazırlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhale Mevzuatı ‘nda yapılan değişiklikler hakkındaki görüş, öneri ve eleştirilerinizi yorum kısmına yapabilirsiniz. Dilerseniz bana mail ile de ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Yazar: İnş. Müh. Yüksel KAYA
e-posta: yuksel@insaport.com

Bunun gibi daha fazla haber alın
gelen kutunuzda

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

4 YORUMLAR

 1. Merhaba emeğiniz için tşkler öncelikle, yalnız kafama takılan bir kaç madde vardır. örneğin;

  ”MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8’de yer alan Yapım İşleri Genel
  Şartnamesinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapım işlerinde,”
  ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanı” ibaresi eklenmiş, üçüncü
  fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak
  değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının sonuna “İşin tamamı ifadesinden ilk
  sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.” cümlesi ile aynı
  maddenin sonuna aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.
  “(6) Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen
  işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı yapılmasının öngörülmesi halinde, iş
  artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti için, iş artışının
  uygulandığı aya ait rayiçler/fiyatlar üzerinden 22 nci maddeye göre
  belirlenen yeni birim fiyat ile hesaplanan toplam iş artış tutarı, 4734 Sayılı
  Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat
  Farkına İlişkin Esaslara göre uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn)
  bölünerek ihale tarihi itibarıyla hesaplanır. Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen
  işlerde, iş artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada
  uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat
  Endeksleri oranı esas alınır.”
  (7) Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak ihale edilen işlerde iş
  eksilişinin gerekli olduğu durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı,
  altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”

  Burada (7). maddeyi anlayamadım. bir örnekle açıklar mısınız?

  Biz iş eksilişini yaparken çıkan eksiliş maliyetine ihale tenzilatını uygulayıp geçiyoruz.

  • Merhaba Murathan Bey,

   Anahtar teslimi götürü bedel ödemeleri bildiğiniz gibi pursantaj üzerinden yapılmaktadır. Pursantaj oranının doğru hesaplanması için fiyatlar ihale tarihindeki bedeliyle hesaplanmalı. Burada iş azalışını sadece mevcut ihale pozları ile düşünmeyiniz. Bazen proje değişiklikleri olur (ilerideki maddede buna değiniyor) ve yeni birim fiyatlara ihtiyaç duyulur. İş azalışı olsa dahi fiyatlar ihale tarihine çekilecektir ve pursantaj oranları hesaplanacaktır.

   Örnek olarak; betonarme ard germe ile inşa edilecek bir köprünün çelik olarak inşa edilmesine karar verilmiş olsun. Betonarme ard germe köprü yapım bedeli 800 bin TL, çelik köprü yapım bedeli 450 bin TL + yeni proje bedeli 75 bin TL olduğunu düşünelim. İmalat değişti ve ihalede iş azalışı olmuştur. Betonarme ard germe köprü imalatları çıkarılacak ve yerine çelik köprü imalatları ve yeni proje bedeli dahil edilecek. Ancak yeni eklenen pozlar bugünün bedeli baz alınarak ihale tarihindeki bedellere tüik endeksleri ile revize edilecek. Daha sonra pursantajları ihale tarihine göre hesaplanıp ödemeler de bu pursantajları göre yapılacak.

   Umarım açıklayıcı olmuştur.

   • İş azalışı yeni birim fiyatlarla nasıl oluyor?

    Mevcut iş kalemleriyle (poz) iş azalışına gidilir. Yani teknik şartname, mahal listesi v.s kapsamında verilmiş pozlar (kalemler) düşülerek iş azalışına gidilir.

    Ha iş artışı yaparsın ve yeni iş artışı kapsamında sözleşme ve eklerinde bulunmayan iş kalemlerine gerek duyulur, o iş kalemlerinin fiyatı için birim teklif fiyatlı işlerle yükleniciyle anlaşma yoluna gidilirdi.

    Peki iş, anahtar teslim götürü bedel ise ve iş artışı kapsamında yapılacak iş için kullanılacak iş kalemlerinin pozları, fiyatları varsa (sözleşme kapsamında olmayan pozlar bile olsa) nasıl bir yol izlenecek?

    örnek: iş kapsamında şartname ve eklerinde şap takabası pozu yoktur ama bir sebeple iş artışı kapsamında bu iş kalemine gerek duyuldu. Devletin açıkladığı zaten bir şap tabakası pozu ve fiyatı vardır, buna ne tür işlem uygulanacak?

CEVAP YAZIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.