Kira Yardımı Başvurusu’nda Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kira Yardımı Başvurusu 'nda bulunacak kiracı ve malikleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığım bu yazımda merak edilen 40 soruya cevap veriyorum.

0
1769

Konu İçeriği

Kira Yardımı Kılavuzu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5 inci maddesi ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16 nci maddesi hükümleri kapsamında riskli yapılarda kira yardımı yapılmasının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kira Yardımı Başvurusu ‘nda bulunacak kiracı ve malikleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığım bu yazımda merak edilen 40 soruya cevap veriyorum. Bu sorular dışında eğer sorularınız var ise lütfen yorum kısmına yazınız. Sorularımıza geçelim…

1. Vekâletname ile yapılan başvurularda neye dikkat etmeliyim?

    • Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,
    • Hem kira yardımı başvurusu yapılması ve hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekiyor. Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin de alınması gerekir.

2. Kısıtlılar başvuru yapabilir mi?

Maalesef kısıtlılar başvuru yapamıyor. Kısıtlılar adına, mahkeme kararı ile atanan vasileri, 18 yaşından küçük çocuklar adına ise, velileri veya vasileri kira yardımı için başvuruda bulunacak.

3. Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, hissedarlardan birinin dilekçe vermesi yeterli mi?

Hayır. Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçesi alınır.

4. Başvuru dilekçesinde nelere dikkat etmeliyim?

Kira yardımı başvuru dilekçelerinde; hak sahibinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası, adresi, başvuru sahibine ait T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz TL banka hesap numarası ve imzanın bulunması ve ayrıca vekâlet ile yapılan başvurularda vekilin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve imzasının eksiksiz olması gerekir.

5. Başka bankaya ait hesabımıza ödeme yapılabilir mi?

Başvuru sahibinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye ait vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi istenilecek olup, T.C Ziraat Bankası A.Ş. hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacak.

6. Başvuruda talep edilen belgelerin sadece fotokopisi olması yeterli mi?

Kira yardımı başvurularında hak sahipleri tarafından verilen belgelerin aslı veya fotokopisi alınır. Fotokopi alınmışsa “aslı görülmüştür” kaşesi basılacak ve işlemi yapan personelin adı-soyadı yazılarak imzalanır. Başvurulara ilişkin evraklar Yapı Kimlik Numarasına (YKN) göre arşivlenir.

7. Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda başvuru nasıl yapılacak?

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapular ile yapılan başvurularda; Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü ve bağımsız bölümdeki hisse oranını gösteren bina emlak vergi beyannamesi istenir.

8. Kira yardımı başvurusunda bağımsız bölüm numarasını yazmazsak veya yanlış yazarsak ne olur?

Kira yardımı başvurusunda bağımsız bölüm numarası (konut/işyeri-iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb. blok numaraları mevcut ise bu durumun başvuru dilekçesinde ve A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi’nin açıklamalar bölümünde belirtilmesi gerekir.

9. Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile Adres Bilgileri Raporu’nda belirtilen adres farklı ise ne yapacağım?

Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile Adres Bilgileri Raporu’nda belirtilen adresin uyumsuz olması halinde, hak sahibi adına (veya hak sahibinin 1., 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı olan aile bireyleri adına) kayıtlı ve Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olan, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasının alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura veya ilgili belediyesinden alınmış numarataj belgesiyle bu belgeler arasındaki adres uyumsuzluğu giderilebilir.

10. Fatura temin edemiyorum. Ne yapacağım?

Faturanın temin edilememesi halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde hak sahibi adına kayıtlı yetkili kurumca onaylı, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir abonelik dökümü ile de fatura şartı sağlanabilir.

11. Fatura hak sahibinden farklı bir kişiye ait ise ne yapılacak?

Faturanın hak sahibinden farklı bir kişi adına olması durumunda,

    • 1. Derece (Anne, Baba, Çocuklar, Evlatlık), 2. Derece (Dedeler, Nineler, Kardeşler, Torunlar) ve 3. Derece (Amca, Hala, Day, Teyze, Yeğenler) kan,
    • 1. Derece (Kayınana, Kayınbaba), 2. Derece (Eşin kardeşleri, dedesi ve ninesi) ve 3. Derece (Eşin Yeğenleri, Dayısı, Halası, Amcası) kayın hısımlığı

olan aile bireylerinden biri adına olması durumunda ve bu durumun Nüfus Kayıt Örneği ile belgelendirilmesi halinde fatura şartı sağlanabilir.

12. Fatura sahibi vefat etmiş ise ne yapılacak?

Faturanın vefat eden eş, 1. 2. ve 3. Derece kan ve kayın hısımlığı aile bireylerinden biri adına olması durumunda, söz konusu kişilerin vefat ettiğinin belgelendirilmesi (mirasçılık belgesi, ölüm belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği ile) halinde fatura şartı sağlanabilir.

13. Riskli yapı yıktırıldıktan sonra Adres Bilgileri Raporu alsam sorun olur mu?

Evet, sorun olabilir. Riskli yapı yıktırıldıktan sonra Ulusal Adres Veri Tabanı’ndaki eski adres silinmiş olacağından riskli yapının tahliyesinden sonra alınması gereken Adres Bilgileri Raporu’nun, riskli yapı yıktırılmadan önce alınması esastır. Ancak, riskli yapı yıktırıldıktan sonra alınan Adres Bilgileri Raporu’nda riskli yapı adresinin silindiğine dair kayıt bulunuyor ise, eski adresi gösteren, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihten önceki son üç aydan veya sonraki son üç aydan herhangi birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili fatura ile adresin tespiti yapılabilir.

14. Eksik evraklı başvurular kabul edilecek mi?

Evet, başvuru evraklarından herhangi birisi (mesela Tapu Belgesi veya Adres Bilgileri Raporu vb.) temin edilmeden başvuru yapılması durumunda, başvuru süresiyle ilgili mağduriyet oluşturulmaması amacıyla, başvuru kabul edilip evrak kayıt tarihi ve sayısı verilecek, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine eksik evraklı kira yardım başvurusu olarak girişi yapılacak ve eksik evrakın tamamlanmasının ardından ödemeler başlatılır.

15. Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgileri veya bağımsız bölüm sayısı hatalı ise ne yapılacak?

Riskli Yapı Tespit Raporu’ndaki adres bilgilerinin veya bağımsız bölüm sayısının hatalı olduğunun anlaşılması halinde, Riskli Yapı Tespit Raporu’nu hazırlayan lisanslı kuruluşça Rapordaki bilgilerin düzeltilmesi ve Müdürlükçe/Belediyece Riskli Yapı Tespit Raporu’nun düzeltilmiş halinin onaylanması gerekiyor. Düzeltme yapıldıktan sonra kira yardımı başvurusu değerlendirilir.

16. Adres Bilgileri Raporu ile Riskli Yapı Tesit Raporu’nda yer alan adres bilgileri farklı ise ne yapılacak?

Adres Bilgileri Raporu’ndaki adres bilgilerinin, Riskli Yapı Tesit Raporu’nda yer alan adres bilgileri ile uyumsuz olması halinde uyumsuzluğun belediyece numarataj belgesi ile düzeltilmesi gerekiyor. Düzeltme yapıldıktan sonra kira yardımı başvurusu değerlendirilir.

17. Arsa paylı tapularda kira yardımı başvurusu nasıl pay edilecek?

Arsa paylı tapularda, ilgili belediyeden alınacak bina emlak vergi beyannamesinde ve fatura üzerinde bağımsız bölüm numaralarının gösterilmiş olması gerekiyor. Kira yardımı başvuruları, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte geçerli olan bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınarak değerlendirilir.

18.Bağımsız bölüm fatura veya emlak vergi beyannamesi ile tespit edilemiyorsa ne yapılacak?

Bağımsız bölümün fatura veya emlak vergi beyannamesiyle tespit edilemediği köy yerleşim yerlerinde, Müdürlük/Belediyenin riskli yapıyı yerinde incelemesi sonucunda düzenlenecek olan “Riskli Yapı Bağımsız Bölüm Tespit Tutanağı” na göre işlem yapılacaktır. Bağımsız bölüm hiçbir şekilde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul edilmez.

Tutanağı indirmek için TIKLAYINIZ…

19. Arsa emlak vergisi beyannamesi ile kira yardımı başvuru işlemi yapılabilir mi?

Hayır. Kira yardımı başvuruları için istenen emlak vergisi beyannamesinin bina için düzenlenmiş olması ve ilgili bağımsız bölüm ile hissesini açıkça göstermesi gerekir. Arsa emlak vergisi beyannamesi ile işlem yapılması mümkün değildir.

20. Elbirliği mülkiyetinin olduğu taşınmazlarda kira yardımı yapılabilir mi?

Evet. Elbirliği mülkiyetinin olduğu taşınmazlarda; mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesinin sağlanması halinde maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılabilir. Mülkiyet paylı mülkiyete dönüştürülmemiş ise, mirasçılık belgesinde belirtilen hisse oranlarına veya hisse oranlarını gösteren bina emlak vergisi beyannamesine veya hisse oranlarını gösteren mahkeme kararına istinaden de maliklere hisseleri oranında kira yardımı yapılabilir.

21. Aynı bağımsız bölüm üzerindeki hissedarlar hakkını devredebilir mi?

Evet. Aynı bağımsız bölüm üzerinde hissedar olanlar, kira yardımı haklarını noterden verecekleri muvafakatname/feragatname ile diğer hissedarlara devredebilir. Verilecek muvafakatnamede/feragatnamede “söz konusu bağımsız bölümden dolayı alınacak kira yardımı hakkından diğer hissedar lehine feragat edildiğinin, 6306 sayılı Kanun kapsamından Bakanlıktan hiçbir hak ve talepte bulunulmayacağının ve faiz desteğinden de yararlanılmayacağının” açıkça belirtmesi gerekir.

22. Mirasçılık belgesi ile başvuru yapılabilir mi?

Kira yardımı başvurusunda verilen tapunun vefat eden 1., 2., 3. Derece (kan ve kayın hısımlığı) aile bireylerinden birine ait olması halinde, mirasçı olduğu mirasçılık belgesiyle tespit edilen başvuru sahipleri, kılavuzda belirtilen diğer şartları da sağlaması kaydıyla A.R.A.A.D. Bilgi Sisteminden girişleri sağlanarak mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında kira yardımından faydalanabilirler.

23. Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde nasıl başvuru yapılacak?

Tüzel kişiliği sonlandırılamamış konut yapı kooperatiflerinde bağımsız bölüm tapuları oluşturulmadığından, 1163 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve bağımsız bölümün hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren noter onaylı Kooperatif Ortaklar Defteri örneği ve hak sahipleri adına olması kaydıyla, riskli yapı için Yapı Kimlik Numarasi’nın alındığı tarihten önceki üç aydan veya sonraki üç aydan birine ait tüketim miktarı aranmaksızın elektrik, su, doğalgaz veya sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet faturası ile başvuru için gerekli diğer şartların sağlanması durumunda kira yardımı başvuruları değerlendirilir.

24. Apartman görevlileri de kira yardımından faydalanabilir mi?

Riskli yapıda apartman görevlisi olarak ikamet edenler, apartman görevlisi olarak çalıştıklarını belgelendirmeleri (Noter onaylı karar defteri, SGK dan alinmiş aylık hizmet listesi ile) halinde kira yardımından kiracı olarak faydalanabilir.

25. Apartman görevlisi dairesi Risk Tespit Raporu’nda görünmüyor. Ne yapılacak?

Risk Tespit Raporu’nda apartman görevlisi dairesinin görünmemesi nedeniyle A.RA.A.D. Bilgi Sistemine kira girişinin yapılamaması durumunda; söz konusu Riskli Yap Tespit Raporu’nu düzenleyen lisanslı kuruluş tarafından bağımsız bölüm sayısının düzeltilmesi ve Müdürlüğün/Belediyenin Risk Tespit Raporu’nu onaylanmasını müteakip hak sahiplerinin talepleri değerlendirilir.

26. Bağımsız birimin niteliği neye göre belirlenecek?

Kira yardımı için başvurulan bağımsız birimin niteliği (konut veya işyeri olduğu), Tapu belgesi veya taşınmaza ait Güncel Taşınmaz Kaydına göre değil başvuranın beyanına göre A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilir.

27. En fazla kaç bağımsız bölüm için kira yardımı alabilirim?

Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla 1 bağımsız bölüm için kira yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda, maliklerin farklı türden 1 konut + 1 işyeri için yapacakları kira yardımı başvuruları değerlendirilir.

28. Riskli yapının tahliye edildiğine dair belge sunulacak mı?

Maliklerden riskli yapının tahliye edildiğine dair eski ve yeni adreslerini gösteren Adres Bilgileri Raporu, riskli yapıda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi ikamet ediyor ise riskli yapının tahliye edildiğine dair ilgili belediyesinden alınacak yazı istenir.

29. Kira yardımından ikinci kez faydalanabilir miyim?

Evet. Daha evvel kira yardımından kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak faydalanan biri daha sonra riskli olarak tespit edilen yapısından dolayı malik olarak kira yardımı için başvuruda bulunabilir. Böyle bir durumda, daha evvel kiracı olarak alınan 2 aylık kira bedeli karşılığında 2 ay, sınırlı ayni hak sahibi olarak alınan 5 aylık kira bedeli karşılığında ise 5 ay, malik olarak alacağı 18 aylık kira yardımı süresinden düşülür.

30. Hem malik hem de ikamet eden kişi aynı anda kira yardımından faydalanabilir mi?

Evet. Malikin ve riskli yapıda ikamet eden kiracının veya sınırlı ayni hak sahibinin aynı bağımsız bölümden dolayı kira yardımı için başvurması durumunda, Kira Yardımı Kılavuzunda belirtilen şartların sağlanması halinde hem malik ve hem de riskli yapıda ikamet eden kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kira yardımından faydalanabilir.

31. Aynı kişi hem kira yardımı hem de faiz desteğinden yararlanabilir mi?

Hayır. Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği ödemesi yapılamaz. Hak sahibi kira yardımı için başvurması durumunda faiz destekli krediye başvuramaz.

32. Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra bağımsız bölümün satılırsa, yeni malik kira yardımı alabilir mi?

Riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra bağımsız bölümün satılması durumunda, Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte malik olan kira yardımından faydalanmamış ise yeni malik kira yardımı için başvurabilir. Ancak, eski malikin kira yardımı başvurusu yaptıktan sonra veya ödemeleri başladıktan sonra riskli yapıdaki bağımsız bölümünü satması halinde kira yardımı ödemeleri eski malike yapılır.

33. Kira yardımı alındığı sırada hak sahibi vefat ederse ne yapılacak?

Hak sahibinin kira yardımı ödemeleri devam ederken vefat etmesi durumunda, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden ödeme planı durdurularak kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesi sağlanır. Bunun için, Müdürlük Belediyeler tarafından varisler, mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdanı fotokopileri ile A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine tanımlanarak varislere hisseleri oranında kira yardımı ödenmeye devam edilir.

34. Kira yardımı başvurusu yapılmış ancak ödeme alınmadan hak sahibi vefat etmişse ne yapılacak?

Kira yardımı başvurusu yapmış ancak ödemeleri başlamadan vefat etmiş olan hak sahiplerinin mirasçılarının, A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında girişleri yapılarak ödemeleri başlatılır.

35. Riskli yapı içerisinde bulunan garaj, depo ve ahır gibi alanlar veya riskli yapının eklentileri için yapılan kira yardımı başvurusu yapılabilir mi?

Riskli Yapı Tespit Raporu’na bağımsız bölüm olarak işlenmemiş olan söz konusu alanlar kira yardımında dikkate alınmıyor. Depo, garaj ve ahır gibi alanların Riskli Yapı Tespit Raporu’nda ayrı birer bağımsız birim olarak gösterilmiş olması durumunda kira yardımında dikkate alınır.

36. Riskli yapıdaki konutun veya iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olan ve depo veya ahir olarak kullanılan yerler için nasıl başvuru yapılır?

Riskli yapıdaki konutun veya iş yerinin eklentisi olmaksızın mevcut yapıdan farklı bir mahalde olan ve depo veya ahir olarak kullanıldığı resmi kurumlardan alınacak (vergi dairesi ile bağlı bulunulan oda ya da kurumun) onaylı bir yazı ile tespit edilen depo veya ahırlar, işyeri olarak kabul edilerek kira yardımı başvuruları değerlendirilir.

37. Dubleks veya tripleks yapılarının bağımsız bölüm sayısı nasıl değerlendirilecek?

Dubleks veya tripleks yapılar, kira yardımı başvurularında tek bir bağımsız bölüm olarak değerlendirilecektir.

38. Adres Bilgileri Raporunda yerleşim yeri adresi yazmıyor. Ne yapılacak?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 48 inci maddesi uyarınca, Adres Bilgileri Raporu’nda yer alan “diğer adres” bilgileri, “yerleşim yeri adresi” olarak kabul edilir.

39. Kira yardımı ret edilenler dava açıp davayı kazanırsa bu karar ne zaman uygulanır?

Kira yardımı talebinin reddedilmesi yönündeki idari işlemlerin iptali talebiyle açılan davalarda, dava konusu edilen işlemin “yürütülmesinin durdurulması” veya “iptali yönünde karar verilmesi durumunda, yargı kararlarının uygulanması ile alakalı olarak, Anayasa’nın 138 inci maddesinin son fıkrası hükmü ile 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmü kapsamında, mahkeme kararlarının gerekçeleri gözetilerek, kararlar “aynen'” ve “gecikmeksizin” uygulanır.

40. Hak sahibi olmayanlara kira yardımının yapıldığı tespit edilirse, bu kişi hakkında hangi işlemler yapılır?

Hak sahibi olmadığı halde kira yardımı ödemesi yapıldığının tespit edilmesi durumunda, yersiz olarak ödenen tutarlar ilgililerinden, Dönüşüm Projeleri Özel Hesap Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “Özel hesaptan yapılan fazla veya yersiz ödemeler, tahsilatlar ile yargı kararları uyarınca iade edilmesi gereken tutarlar, ilgili harcama birimi tarafından takip edilir, özel hesaba iadesi sağlanır.” hükmüne göre tahsil edilir. Yersiz ödenen kira yardımının iadesinin yapılacağı tarihe göre, https://www.barobirlik.org.tr/HesaplamaAraclari adresinden faiz oranı % 9, faize esas gün sayısı 360 olarak işaretlenip, hesaplanacak faiz tutarı ile anapara toplamı üzerinde yersiz ödenen tutarın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına yatırılması sağlanır.

Bonus Soru: 1 Ocak 2019’dan sonra yapılan sonuçlandırılmamış başvurular bu hükümlere tabi midir?

Evet, bu Kılavuz 01/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olduğundan, bu tarih itibarı ile yapılan yeni başvurular ve bu tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış (eksik evraklı olması nedeniyle bekletilen veya inceleme aşamasındaki) başvurular bu Kılavuz hükümlerine göre incelenir ve sonuçlandırılır.

 

Hazırlayan;

İnş. Müh. Yüksel KAYA
yuksel@insaport.com


Konu ile ilgili benzer yazılarım;

– 2019 Yılı Kira Yardımı Kılavuzu Yayınlandı

– İllere göre 2019 yılı kira yardımları ne kadar oldu?

– Kira Yardımında İkamet ve Fatura Şartı Kaldırıldı!

– Kira Yardımı Başvurusunu Malikler ve Kiracılar Nasıl Yapacak?

– Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Kira Yardımı Başvurusu

Abone Listemize Kaydolun
inşaPORT Mail Aboneliği

Posta listemize abone olun ve e-posta gelen kutunuzda ilginç şeyler ve güncellemeler alın.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.